Collegebesluiten gemeente Leiden 9 november

Ontwerpbestemmingsplan Lammenschansweg – Omega-locatie 21.0551

Ontwikkelaar GREEN Real Estate heeft het plan om op de locatie van de AKB Longs fabriek, een centraal perceel in de Lammenschansstrip, een appartementencomplex met maximaal 114 woningen en 635 m2 bedrijfsruimte te realiseren. Een andere ontwikkelaar heeft op de naast gelegen locatie van Leen Bakker ook plannen voor herontwikkeling, zij het in een minder vergevorderd stadium. Hier wordt vooralsnog uitgegaan van maximaal 161 woningen en 600 m2 bedrijfsruimte. Beide partijen ontwikkelen het plangebied zo integraal mogelijk, gebruik makend van dezelfde architect. Ook komt er een gezamenlijke parkeergarage.

Binnen het kader van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (2019) en in vervolg op het plan van de ontwikkelaars heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een juridische vertaling van een deel van de strategie te maken en het ontwerpbestemmingsplan “Lammenschansweg – Omega-locatie” vast te stellen. Op basis van dit ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend.

Vaststellen collegebrief aan gemeenteraad ‘voortgang Warmte Leidse Regio en update WLQ+' 21.0535

Het college stelt de brief aan de gemeenteraad vast, met als onderwerp een update over de realisatie van WLQ+. In deze brief geeft het college een beschrijving van de recent ontstane situatie rondom het besluit door de gemeenteraad van Rotterdam, om geen bijdrage te doen aan de totstandkoming van de warmtetransportleiding vanuit Rotterdam naar Leiden. Het college bestempeld dit als een teleurstellend besluit. Door het wegvallen van de Rotterdamse bijdrage aan deze transportleiding wordt de realisatie bemoeilijkt. De WLQ+ is een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie in Leiden. Het Rijk, de Provincie Zuid Holland en Gasunie blijven met de Leidse regio in gesprek, om te bezien hoe de realisatie toch mogelijk gemaakt kan worden. Hierover moet snel meer duidelijkheid komen. De gemeenten in de Leidse regio werken samen aan de energie- en warmtetransitie. Om er voor te zorgen dat deze transitie op een betaalbare, betrouwbare en duurzame manier gaat verlopen, werken zij aan de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem en volgen zij hierbij een multi-bronnenstrategie. Dit betekent dat er gewerkt wordt, binnen de regisserende rol die de gemeenten hier in hebben, dat er wordt ingezet op de ontwikkeling van restwarmte, geothermie en lokale bronnen om in te voeden op het warmtenet.

Besluit college ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente-mboRijnland en besluit burgemeester mandaat ondertekening door de wethouder Onderwijs 21.0409

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een samenwerkingsovereenkomst met mboRijnland voor vijf jaar. Het mboRijnland is een belangrijke partner in onderwijsstad Leiden. Duizenden studenten uit de Leidse regio worden hier opgeleid voor de arbeidsmarkt. Het mboRijnland en de gemeente werken al langer samen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het programma om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en het stagepact dat voortkomt uit het samenwerkingsverband Economie071. Door de samenwerking nu te formaliseren in een overeenkomst spreken de partners de gezamenlijke ambitie uit om onze kennisregio verder te versterken. Niet alleen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook op gebied van zorg & welzijn en innovatie. De partners werken samen aan de volgende vier thema’s: Opleiden voor de toekomst; Een leven lang leren en ontwikkelen; Samen leren met de stad en Samen sterk(er).

Overige besluiten

  • Algemeen aanstellingsbesluit deurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers 21.0547
  • Statutenwijziging PROOLeiden-Leiderdorp 2021 21.0549
  • Raadsvoorstel verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2020 21.0550
  • Voortgangsbrief Indoor Sportcentrum 21.0495

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van Martine van Schaik (PvdD) Jitan Anandkoemar (LP) over de ecologische fouten op het Leiden Bio Science Park 21.0554
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Martijn Otten (PvdA) over Energiearmoede in Leiden Noord 21.0533