Collegebesluiten gemeente Leiden 5 oktober

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verzonden:

Vaststellen Ontwikkelperspectief Leiden-Noord: ‘We bouwen voort aan Leiden-Noord’ 21.0470

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Ontwikkelperspectief ‘We bouwen voort aan Leiden-Noord’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Het Ontwikkelperspectief gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden-Noord richting 2040. Het schetst een toekomstbeeld voor de wijk aan de hand van samenhangende opgaven en doelen en is vertaald naar verschillende buurten in de wijk. Het vormt een integraal en richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de Leiden-Noord in de komende twintig jaar. In het Ontwikkelperspectief staan belangrijke onderwerpen zoals wonen, voorzieningen en bedrijvigheid, openbare ruimte, duurzaamheid en klimaatadaptatie en mobiliteit. Met dit kader kunnen vraagstukken in samenhang worden opgepakt en kunnen er (sneller) keuzes gemaakt worden. De gemeente voert haar kerntaken uit in lijn met het perspectief en zet voor haar beleidsprioriteiten programma’s in zoals bijvoorbeeld de programma’s Verstedelijking, Energietransitie en Klimaatadaptatie en biodiverse vergroening. De ambities landen in projecten en activiteiten van de stad en de gemeente.

Het Ontwikkelperspectief is een uitnodiging aan de stad, ondernemers, ontwikkelaars, bewoners en maatschappelijke partners om samen te werken aan de opgaven voor Leiden-Noord. Bij de terinzagelegging van het Ontwerp-ontwikkelperspectief ontving het college 23 reacties, een advies van de Leidse Milieuraad en een advies van de Adviesraad Sociaal Domein. Meer informatie over het Ontwikkelperspectief ‘We bouwen voort aan Leiden-Noord’ is te vinden op het digitale participatieplatform www.doemee.leiden.nl en de gemeentelijke website https://gemeente.leiden.nl.

Afwijkende aanbesteding op Abonnement Inzicht Sociaal Domein bij Stichting Stimulansz 21.0468

Het college heeft besloten af te wijken van het vastgestelde regionale aanbestedingsbeleid en in te stemmen met de enkelvoudige onderhandse aanbesteding voor een abonnement op ‘Inzicht Sociaal Domein’ van Stichting Stimulansz voor maximaal 3 jaar (van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025). In de kennisbank Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz staat alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein.

Collegebesluit intentieovereenkomst Prinsessenbuurt en Willem de Zwijgerlaan 21.0452

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met woningbouwvereniging De Sleutels voor de herontwikkeling van de Willem de Zwijgerlaan en een gedeelte van de Prinsessenbuurt. De volgende stappen zijn het opstellen van de ruimtelijke kaders, het stedenbouwkundig plan en de programmatische invulling. Bij de planontwikkeling worden bewoners en andere partijen betrokken. De Sleutels heeft het voornemen om de 90 woningen aan de Willem de Zwijgerlaan te slopen en hiervoor naar verwachting tussen de 125 en 150 nieuwe, gestapelde woningen terug te bouwen. Het Ontwikkelperspectief Noord is de basis voor de planontwikkeling. Uit onderzoek van De Sleutels onder de bewoners blijkt, dat 75% van hen zich kan vinden in dit voornemen, ruim meer dan de door de gemeente vereiste 70%. De eerste sloopwerkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2023 gepland.

De woningbouwvereniging onderzoekt nog of de 141 woningen in de Prinsessenbuurt ook worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van circa 300 woningen, of dat deze kunnen worden gerenoveerd. Het gaat hier om: Julianakade 2 t/m 42, Julianastraat 87 t/m 101, Marnixstraat 37 t/m 83, Falckstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 20, Anna van Saskenstraat 2 en de Van der Duynstraat 1 t/m 21. Ook onder de bewoners van deze woningen zal De Sleutels een onderzoek naar het draagvlak voor de plannen houden. De Sleutels neemt daarover naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 een besluit over de herontwikkeling. De betrokken bewoners zijn in maart 2021 door de woningbouwvereniging over de voorgenomen planuitwerking geïnformeerd. De Sleutels gaat hierover met de bewoners(vertegenwoordigers) in overleg. Deze planontwikkeling vindt plaats binnen de kaders van het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord dat afgelopen jaar is opgesteld en dit najaar bij de gemeenteraad voorligt.

Overige besluiten

  • Collegevoorstel NSO De Vrije Vogel 21.0418

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 30 augustus 2021) van raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over windmolens 21.0475
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 1 september 2021) van raadslid Blijie met betrekking tot het grote aantal vacatures en de mogelijkheden voor Leidenaren met een bijstandsuitkering 21.0469