Collegebesluiten gemeente Leiden 26 oktober 2021

Regionaal Inkoop en aanbestedingsbeleid 21.0501

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 2021 is opnieuw vastgesteld onder intrekking van het huidige aanbestedingsbeleid.

De wijzigingen zijn:

 • een tweejaarlijkse aanpassing van de hoogte van de Europese drempelwaarden in het Aanbestedingsbeleid (de drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro);
 • de mandatering van de bevoegdheid om af te wijken van het Inkoop en Aanbestedingsbeleid wordt gemandateerd aan de gemeentesecretaris waarbij de afwijkingen periodiek worden gerapporteerd door de interne accountant;
 • Het nieuwe aanbestedingsbeleid sluit beter aan bij de landelijke wetgeving d.w.z. dat de ruimte die er gezien wettelijk is, nu ook daadwerkelijk wordt benut;
 • Het minimaal aantal partijen dat moet worden benaderd bij een meervoudig onderhandse aanbesteding is gewijzigd van minimaal 3 naar minimaal 2 partijen, mits gemotiveerd;
 • De thema’s ten aanzien van duurzaamheid zijn aangepast; de algemene doelstelling is verwijderd zodat er ruimte is voor lokaal maatwerk;
 • De procedure van het afwijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast. Deze wijziging is al in een eerder stadium door de colleges vastgesteld;
 • De drempelwaarden worden opnieuw vastgesteld.

Verlenging Convenant Expat Centre Leiden voor 2022 21.0503

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst en de afspraken over de samenwerking, de rollen en de financiële bijdragen voor een professioneel en regionaal Expat Centre (ECL) tot 1 januari 2023 te verlengen. In 2021 zijn de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het Expat Centre naar een international centre onderzocht. Alle in dit onderzoek betrokken partijen hebben de wens geuit om concreet aan de slag te gaan met een uitbreiding van de activiteiten van het ECL en het duurzaam borgen hiervan. Een centraal punt waar internationals zoveel mogelijk kunnen regelen is een essentieel onderdeel om het aantrekkelijker te maken voor deze groep om hier te komen en te blijven. In 2022 besluiten de partners welk scenario wordt uitgewerkt zodat het nieuwe international centre vanaf 2023 geborgd is voor Leiden en regio. De samenwerkingspartners zijn: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, LUMC, Stichting Leiden Bio Science Park, LEIDEN&PARTNERS en Universiteit Leiden.

Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute 21.0525

Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) stelt eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en de vormgeving van de RijnlandRoute. Er wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de bruggen en fietsonderdoorgangen, fiets- en wandelpaden en de groene inrichting van het Lammenschansplein eruit komen te zien. De bouwplannen die de aannemer straks maakt en uitvoert, moeten aan deze eisen voldoen. Het Esthetisch Programma van Eisen heeft van 16 juli tot en met 9 september 2021 ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend. Hierop zijn elementen die foutief op de plankaart stonden weergegeven aangepast. De Europaweg is het sluitstuk van de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute vormt samen met de Leidse Ring Noord de Leidse Ring, de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen. Zo houden we Leiden leefbaar, duurzaam én bereikbaar.

Uitvoeringsbesluit Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid fase 2 21.0506

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit project Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid vastgesteld. Dit is één van de zogeheten integrale wijkvervangingsprojecten. In het plan staat beschreven hoe het noordelijke deel van de Haagweg-Zuid wordt verbeterd. Deze verbetering gaat over de herinrichting van de straten, maar ook over zogenoemde klimaatadaptatie en vergroenen van de wijk. Door 2.568 m2 te vergroenen kan water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm bij hittegolven. Daarnaast wordt in de wijk een grote centrale waterpartij aangebracht om water te kunnen bergen. Er is bij het kiezen van de planten en bomen goed gekeken naar de biodiversiteit. In de straten staan nu 226 bomen. Dat worden er 289. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2022 gestart wordt met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee jaar.

Vaststellen uitbreiding categorieën Ambtelijk Horen 21.0509

Vanaf 1 januari 2015 is regionaal afgesproken om bepaalde bezwaarzaken via ambtelijk horen af te doen. Daartoe is destijds een categorieënlijst opgesteld. De juridisch inhoudelijk complexere zaken zijn toebedeeld aan de bezwarencommissie. Inmiddels is op een aantal onderwerpen meer kennis en ervaring opgedaan, waardoor deze kunnen worden toegevoegd aan de lijst met ambtelijk horen. Het voordeel van ambtelijk horen is dat de doorlooptijd korter is, doordat deze zaken niet meer aan de commissie hoeven te worden voorgelegd. De ervaringen van betrokken medewerkers en bezwaarmakers zijn positief, vanwege het in onderling overleg kunnen plannen van een zittingsdatum en het horen in een kleinere setting. Bezwaarmakers ervaren dat als laagdrempeliger.

Brief staken realisatie ambitie uitbreiding hockey 21.0507

Op 8 april heeft de gemeenteraad raad, gelet op de uitkomst van het referendum, het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark verworpen. De gemeenteraad heeft in zijn  commissievergadering van 31 augustus aangegeven dat hij de ambitie handhaaft om de hockeycapaciteit in Leiden uit te breiden. De gemeenteraad is echter verdeeld over de locatie waar die uitbreiding gerealiseerd moet worden. Het college stuurt de gemeenteraad een brief waarin staat dat het derhalve deze ambitie niet verder kan uitwerken. Het is aan een volgende gemeenteraad om richting te geven.

Collegevoorstel Principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio (na wensen en bedenkingen) 21.0526

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben voor de zomer gezamenlijk het voornemen geuit om de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering voort te zetten in een andere vorm. Ze kiezen ervoor om de gezamenlijke bedrijfsvoering onder te brengen bij de gemeente Leiden. Dit lost de knelpunten in de aansturing van de bedrijfsvoering op en brengt de gemeentelijke processen en de bedrijfsvoering voor alle gemeenten dichter bij elkaar. De gemeenteraden zijn de afgelopen tijd gevraagd om hun wensen en bedenkingen te uiten op bovengenoemd voornemen om de bedrijfsvoering bij Leiden onder te gaan brengen. De gemeenteraad van Leiden heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven en steunt het voorstel van het college. Het college heeft daarom het definitieve principebesluit genomen om de bedrijfsvoering van de regio onder te gaan brengen bij Leiden. Na het nemen van een principebesluit door alle deelnemende gemeenten wordt overgegaan tot het opstellen van een zgn. centrumregeling en bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten.

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2022 21.0516

Het Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven in de rioolheffing te verhogen met 24,7%. In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de rioolheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De rioolheffing wordt met 24,7% verhoogd. Dit is inclusief de indexering van 1,7%.

Verordening tot wijziging van de verordening binnenhavengeld Leiden 2021 21.0517

In verband met de gevolgen van corona hebben ondernemers van rondvaartboten, sloepen(verhuur) en platbodems die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd hun schepen niet volledig kunnen benutten. Deze periode duurde van 1 januari tot 28 april dit jaar. Om de ondernemers tegemoet te komen voor de geleden schade, worden de tarieven voor vergunningen voor rondvaartboten, sloepen(verhuur) en platbodems met 33,33% (vier twaalfde) verlaagd. Anders gezegd: over 4 maanden wordt geen tarief geheven.

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2022 21.0518

Het college van burgemeester en wethoudersstelt de gemeenteraad voor de tarieven in de afvalstoffenheffing te verhogen met 8,7%. In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd wordt naar 100% kostendekkendheid in 2022. Wijzigingen in aantal te belasten huishoudens, oninbaarheid dan wel kwijtscheldingen hebben hierdoor invloed op de hoogte van de tarieven. De afvalstoffenheffing wordt met 8,7% verhoogd. Dit is inclusief de indexering van 1,7%.

Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Leiden 2022 21.0519

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven binnenhavengeld voor 2022 te verhogen met 1,7%. Daarnaast zijn de tarieven voor de passantenhaven gewijzigd. In de haven is een nieuw betaalsysteem geïnstalleerd waardoor met een app kan worden betaald.

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Leiden 2022 21.0520

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het tarief van de toeristenbelasting met een euro te verhogen naar € 3,50. Hierdoor komt een bedrag beschikbaar van circa € 400.000 voor de algemene middelen. Dit bedrag wordt aangewend voor nader aan te wijzen bestedingsdoeleinden.

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2022 21.0521

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven van precariobelasting voor 2022 te verhogen met 1,7%. Op dit moment worden de borden die slechts een (bedrijfs)naam of -afbeelding bevatten en tegen de gevel aan zijn bevestigd, vrijgesteld van precariobelasting. Steeds meer zien we borden die haaks op de gevel zijn bevestigd. Volgens de letter van de huidige verordening zijn deze borden vrijgesteld, maar dat was niet oorspronkelijk de opzet. Vandaar dat de vrijstelling in de nieuwe verordening is beperkt tot borden die minder dan 5 centimeter van de gevel uitsteken.

Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld Leiden 2022 21.0522

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven markt- en staangeld voor 2022 trendmatig te verhogen met 1,7%.

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 21.0523

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven leges voor 2022 te verhogen met 1,7%.

Verordening tot wijziging van de verordening precariobelasting Leiden 2021 21.0524

In verband met de gevolgen van corona hebben ondernemers gedurende de periode van 1 januari tot 28 april dit jaar hun terrassen niet kunnen gebruiken. Om de ondernemers voor de geleden schade tegemoet te komen, wordt voorgesteld de tarieven voor terrassen en terrasboten met 33,33% (vier twaalfde) te verlagen. Anders gezegd: over 4 maanden wordt geen tarief geheven.

Overige besluiten

 • Vaststelling Prestatieafspraken 2021-2022 Woonzorg Nederland 21.0498
 • Doorontwikkeling horizontaal toezicht Belastingdienst, eigen beoordeling 21.0500
 • Mandaatbesluit Jeugdteams Leidse Regio 21.0502
 • Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 21.0513
 • Erratum raadsvoorstel onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed’ van Platform31 (Rv. 21.0098) 21.0504

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 16 september 2021) van raadslid Joost Bleijie (CDA) over schuldeiserscoalitie 21.0497
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Juliette Gilissen (VVD) over Leidens Ontzet Bierpolitie 21.0499