Collegebesluiten gemeente Leiden 25 november

Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting ambtenaren november 2021, begrotingswijziging en communicatieplan stadhuis 21.0560

De verbouwing van het stadhuis vordert. Er is in de afgelopen periode veel werk verricht door gemeente en aannemers. In deze zevende voortgangsrapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van het project Herhuisvesting Ambtenaren, de planning en de financiële stand van zaken. Ook komen de hiermee samenhangende projecten; de restauratie van de raadzaal, de invoering van Het Leidse Werken en de restauratie van de gevel, de toren en het carillon van het stadhuis aan bod. De aannemer van de verbouwing van het stadhuis heeft op 13 september 2021 een formeel verzoek ingediend tot uitstel van de opleverdatum van de verbouwing van het stadhuis naar 1 maart 2022 voor einde werkzaamheden en oplevering per 1 april 2022. Er is ingestemd met het verzoek tot uitstel oplevering met een aantal voorwaarden om ervoor te zorgen dat de aansluitende werkzaamheden als inhuizing gegarandeerd plaats kunnen vinden. Dit houdt onder andere in dat de aannemer op 1 maart 2022 klaar is met de verbouwingswerkzaamheden zodat een soepele overdracht kan plaatsvinden. De nieuwe afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Het stadhuis zal vervolgens in de zomer van 2022 in gebruik worden genomen. De ingebruikname van het stadhuis is door het uitstel nu voorzien in de zomer van 2022. Omdat het Stationsplein hierdoor langer in gebruik is, moet er een begrotingswijziging plaatsvinden in verband met de afschrijvingen van het Stationsplein en het stadhuis. De financiële meevaller die hieruit voortkomt, wordt voorgesteld om in te zetten voor het ophogen van de post onvoorzien van het beschikbaar gestelde krediet stadhuis ter dekking van extra kosten voor de gemeente. In de voortgangsrapportage van begin 2022 zullen deze extra kosten aan de raad worden gerapporteerd. De structurele huisvestingslasten voor de gemeente worden met deze ophoging van het krediet niet overschreden.

Vaststelling Verordening parkeerbelastingen gemeente Leiden 2022 21.0586

Leiden wil haar groeiende stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. In de Parkeervisie voor Auto- en Fietsparkeren Leiden 2020-2030 staan concrete maatregelen benoemd die hieraan bijdragen. Eén van deze maatregelen is het verhogen van de tarieven voor autoparkeren. Hiermee wordt de overstap naar schoon vervoer gestimuleerd. De extra opbrengsten worden ingezet om structureel te investeren in duurzame mobiliteit zoals meer en veilige fietspaden, extra fietsenstallingen, elektrisch rijden en de deelauto. De tarieven voor straatparkeren worden op 1 februari 2022 verhoogd met € 0,30 (inclusief € 0,05 indexering). Ook het tarief van de dag-, week-, maand- en jaarkaarten wordt verhoogd en de prijzen van alle parkeervergunningen zijn geïndexeerd. De gemeenteraad legt dit vast in de Verordening parkeerbelastingen gemeente Leiden 2022. Daarnaast verhoogt het college de uurtarieven van de gemeentelijke parkeergarages met € 0,30 (+ € 0,40 in de Morspoortgarage) en de tarieven van de dagkaarten in de garages. Bij het verhogen van de parkeertarieven wordt rekening gehouden met de concurrentiepositie van Leiden ten opzichte van omliggende steden waaronder Den Haag en Haarlem, en dat parkeren in de garage goedkoper is dan op straat. De gemeente investeert de extra middelen die de verhoogde tarieven opleveren opnieuw in verkeersveiligheid, bereikbaarheid en schone mobiliteit.

Overige besluiten:

  • Burgemeester- en collegevoorstel Aandeelhoudersvergadering Dunea 25 november 2021 21.0598
  • Verkeersveiligheid tijdelijke maatregelen Stationsweg 21.0548
  • Reactie op rekenkamerrapport “De werking van samenwerking” Z/21/3319536 21.0579
  • Niet benoemen kandidaten voor GR22 als lid stembureau 21.0569
  • Burgemeester- en collegevoorstel Kapitaalversterking Alliander na wensen en bedenkingen gemeenteraad 21.0597

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren) over naamsverandering van nakomelingen van tot slaaf gemaakte mensen 21.0577