Collegebesluiten gemeente Leiden 23 november

Over het volgende besluit is een persbericht verstuurd:

Derde tussentijdse voortgangsrapportage Leiden 2040 implementatie Omgevingswet 21.0585

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De tussentijdse voortgangsrapportage van het Programma Leiden 2040 biedt een gedetailleerde stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in Leiden. Vrijwel álle domeinen binnen de gemeente krijgen te maken met nieuwe producten en werkwijzen. De gemeentelijke organisatie bereidt zich daarop voor. Voor invoering van de Omgevingswet moet de gemeenteraad nog een aantal besluiten nemen in het kader van de Omgevingswet. In voorbereiding daarop worden verschillende raadscommissies verder betrokken en geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders biedt de voortgangsrapportage samen met een begeleidende collegebrief aan de gemeenteraad aan. De implementatie van de Omgevingswet loopt naar verwachting door tot en met 2029.

Verordening en beleidsregels bekostiging Leerlingenvervoer Leiden 2022 voor de inspraak 21.0595

Het college heeft de Verordening en de beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer vastgesteld voor de inspraak. De inspraakperiode loopt van 24 november 2021 t/m 5 januari 2022. In de verordening en de beleidsregels worden regels vastgesteld voor het leerlingenvervoer. De verordening is aangepast naar aanleiding van recente ontwikkelingen in het Sociaal Domein en het passend onderwijs. De beleidsregels zijn nieuw toegevoegd.

Procesbesluit herbestemmen kunstwerken gemeentelijke gebouwen 21.0587

Door de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie is ook een herschikking nodig van de kunstwerken die in de gebouwen aanwezig waren. Dat is afgelopen tijd zorgvuldig onderzocht. Kunstwerken uit het Stadhuis zijn, voordat de renovatie begon, opgeslagen en getaxeerd. Dit geldt ook voor kunstwerken uit de gemeentelijke panden aan het Stationsplein en het inmiddels gesloten Stadsbouwhuis. Een deel van deze kunstwerken komt terug in het gerenoveerde Stadhuis. Daarnaast schenkt de gemeente een deel aan Leidse instellingen, zoals Museum de Lakenhal, Erfgoed Leiden, lokale instellingen en stadspartners. Ook gaat een deel terug naar de kunstenaar of nabestaanden. De kunstwerken waarvoor daarna nog geen plek is gevonden, worden ter veiling aangeboden of ter beschikking gesteld aan de culturele ANBI organisatie Stichting Onterfd Goed, zodat er geen kunstwerk verloren gaat. De opbrengst uit de verkoop op de veiling wordt ingezet ter dekking van de kosten.

Raadsvoorstel jeugd- en jongerenparticipatie 2022 -2023 21.0599

We zien dat kinderen, jongeren en studenten een belangrijke bijdrage aan de stad leveren en hun eigen behoefte hebben als het gaat om samen leven, leren, studeren en werken. We willen deze groep actief blijven betrekken bij de stad en het beleid. De uitvoering van het Leidse jeugd- en jongerenparticipatiebeleid is nog in volle gang en de huidige ambities sluiten nog altijd goed aan. We organiseren de betrokkenheid van kinderen en jongeren zodanig dat ook zij, gevraagd en op eigen initiatief, kunnen bijdragen aan de vraagstukken van de stad. Daarom stelt het college de raad voor om de komende twee jaar op de huidige voet verder te gaan.

Vaststelling bestemmingsplan Mary Zeldenrustweg 18 21.0594

Het college legt het bestemmingsplan Mary Zeldenrustweg 18 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dit plan maakt het mogelijk om de vrijkomende locatie, een voormalig schoolgebouw, te herontwikkelen tot een woonzorggebouw met 16 levensloopbestendige appartementen voor jongvolwassen, autistische jongeren met een laag lQ of andere beperking. De realisatie is in handen van woningcorporatie De Sleutels. De planning van de bouw en het woonrijp maken loopt van februari tot en met november 2022.

Gecoördineerde ontwerp-besluitvorming Rooseveltstraat 65-79 (Scal-locatie) 21.0592

Op de hoek van de Rooseveltstraat en de Jacob van Campenlaan ligt het SCAL-gebouw. Ontwikkelaar Immo Selekt is voornemens om dit gebouw te slopen en nieuwbouw op te richten. Deze nieuwbouw bestaat uit een gebouw met 128 appartementen (waarvan 96 in het middenhuursegment), commerciële ruimtes en een parkeergarage. Aan de binnenzijde van het bouwblok wordt een groene binnentuin met kas aangelegd: hier kunnen bewoners zelf de tuin onderhouden en groente en kruiden kweken in de kas. De raad heeft in 2018 een Nota van Uitgangspunten voor deze locatie vastgesteld waarin de nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. In navolging van dit raadsbesluit heeft het college van burgemeester en wethouders nu besloten om de vervolgstap te zetten. Daartoe heeft het college drie ontwerpbesluiten vastgesteld:

• Ontwerpbestemmingsplan Rooseveltstraat 65-79;

• Ontwerp omgevingsvergunning Rooseveltstraat 65-79;

• Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor Rooseveltstraat 65-79.

Deze drie ontwerpbesluiten worden via een zogenaamde coördinatieprocedure in procedure gebracht: alle drie de besluiten liggen gezamenlijk ter inzage voor een termijn van zes weken. Eenieder kan binnen deze zes weken een zienswijze indienen met betrekking tot één of meerdere ontwerpbesluiten. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en zal de raad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dan kan ook de omgevingsvergunning verleend worden.

Burgemeestersbesluiten

  • Burgemeestersbesluit

De burgemeester heeft besloten om het samenscholingsverbod te verlengen voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden. De aanleiding hiervoor is de bewezen effectiviteit van de maatregel doordat zowel politie als handhaving nu de mogelijkheid hebben om op te kunnen treden tegen overlastgevende groepen op deze locaties. De gemeente maakt het samenscholingsverbod kenbaar door de geplaatste borden op de vier schoolpleinen. Het samenscholingsverbod geldt voor de uren 21.00 uur tot 07.00 uur in de periode tot en met 9 januari 2022. Concreet houdt dit verbod in dat niet meer dan drie personen zich mogen ophouden op de schoolpleinen.

  • Burgemeestersbesluit

Op dinsdag 23 november is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Ida de Leeuwstraat gesloten. De woning is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet, tot 23 mei 2022. Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt voor het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet los worden gezien van de grootschalige handel in softdrugs daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning voor zes maanden gesloten.

  • Burgemeestersbesluit
    Burgemeester Lenferink heeft besloten de huidige alcoholvergunning van de Marrakech Lounge aan de Herenstraat 43 in Leiden in te trekken. Daarnaast is de aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten ingetrokken. De burgemeester heeft dit onder meer gedaan ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, omdat de Marrakech Lounge op vrijdag 3 september 2021 doelbewust werd beschoten. Door het intrekken van de vergunningen kan de ondernemer de Marrakech Lounge niet meer exploiteren.

Overige besluiten

  • Definitief collegebesluit incl. burgemeestersbesluit fondsuitbreiding Innovation Quarter 21.0588
  • Algemene Vergadering van Aandeelhouders Innovation Quarter 26 november 2021 21.0589

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Martine van Schaik (PvdD), Maarten Kersten (PS) en Ries van Walraven (SP) over te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad 21.0582
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Tom Leest (VVD) over Brugincident park Matilo en de staat van Leidse bruggen 21.0584
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Emma van Bree (GroenLinks) over Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s) 21.0590