Collegebesluiten gemeente Leiden 2 november

Afgifte ontwerp omgevingsvergunning en vvgb Pioenstraat 14 21.0530

Het college van burgemeester en wethouder vraagt de gemeenteraad om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van twee leegstaande garageboxen in twee appartementen aan de Pioenstraat 14. Dit zou een positieve ontwikkeling aan de leefbaarheid en sociale veiligheid betekenen en levert een bijdrage aan de verstedelijkingsopgave van Leiden. De aangevraagde activiteit heeft geheel betrekking op gronden binnen een beschermd stadsgezicht. Daarom is voor deze ruimtelijke ontwikkeling een Verklaring van geen bedenkingen verplicht. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling dient een uitgebreide procedure te worden doorlopen conform artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo. Voordat het complete ontwerpbesluit ter inzage kan worden gelegd, dient de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad te worden vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.

Inzet te ontvangen bedragen vanuit de afrekening TCCC-subsidies 2020 21.0538

Leiden heeft in totaal in 2020 ruim € 1 miljoen coronasteun voor cultuur beschikbaar gesteld. Voor de compensatie van schade van de grotere culturele organisaties werd dit op basis van de Tijdelijke Regeling Compensatie Coronaschade Cultuur 2020 gedaan. Bij de definitieve vaststelling van de subsidies 2020 komt er € 432.196 van deze middelen terug naar de gemeente. Het college heeft nu besloten deze middelen toe te kennen aan de grotere cultuurorganisaties voor reeds toegezegde matchingsbijdragen en voor diverse zaken, die ten gevolge van corona vernieuwd, hersteld of ontwikkeld moeten worden.

Vaststellen ondersteuningsverklaring initiateven geothermie 21.0534

Het college van de gemeente Leiden stelt de ondersteuningsverklaring initiatieven geothermie vast. Dit doet zij samen met de alle andere gemeenten uit de Leidse regio. Met deze ondersteuningsverklaring spreekt het college haar steun uit voor dergelijke initiatieven en zegt zij toe dat ze binnen de publiekrechtelijke rol die gemeenten hebben dergelijke initiatieven maximaal zal ondersteunen. Met deze ondersteuningsverklaring geeft het college uitvoering aan de richting die door de gemeenteraad is meegeven, aangezien dit past namelijk binnen de reeds vastgestelde kaders (bijv. het handelingsperspectief in 2020 en de RES in 2021). Ook is dit in lijn met de onlangs door het college voor inspraak gepubliceerde Leidse Transitievisie Warmte.

De gemeenten in de Leidse regio werken nauw samen aan de energie- en warmtetransitie. Om er voor te zorgen dat deze transitie op een betaalbare, betrouwbare en duurzame manier gaat verlopen, werken zij aan de ontwikkeling van een open regionaal energiesysteem en volgen zij hierbij een multi-bronnenstrategie. Dit betekent dat er gewerkt wordt, binnen de regisserende rol die de gemeenten hier in hebben, dat er wordt ingezet op de ontwikkeling van restwarmte, geothermie en lokale bronnen om in te voeden op het warmtenet.

Vrijgeven ontwerp omgevingsvergunning herinrichting voorplein station Lammenschans voor ter visie legging 21.0540

In een compacte, inclusieve stad, die steeds drukker wordt, zijn de fiets, lopen en goed toegankelijk openbaar vervoer logische opties voor bewoners en bezoekers om zich te verplaatsen. Alleen met meer fiets- en OV-gebruik houden we Leiden leefbaar en bereikbaar en de luchtkwaliteit op het gewenste niveau. De gemeente wil daarom fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. Bij station Leiden Lammenschans is het succes van het fietsgebruik goed zichtbaar. Vaak zijn alle plekken bezet, voornamelijk op werkdagen. ProRail heeft een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de inrichting van het plein bij station Lammenschans duurzaam en klimaatadaptief ingericht kan worden met meer stallingsplekken voor de fiets. De vergunning ligt ter inzage van vrijdag 12 november tot en met vrijdag 24 december. Leiden is voornemens de vergunning te verlenen zodat bij het opnieuw inrichten van het plein bijna dubbel zoveel fietsparkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, van 800 naar 1500 fietsparkeerplaatsen. Ook wordt ruimte gemaakt voor buitenmodel fietsen zoals bakfietsen, parkeerplekken voor scooters en meer groen.

Overige besluiten

 • Ondertekenen intentieovereenkomst RAAK project 21.0543
 • Deelnemersovereenkomst SVn 21.0539
 • Erratum bij Raadsvoorstel aanwijzing Hoge Rijndijk 352 in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten 21.0542
 • Benoeming de heer Kunst tot lid van de Raad van Toezicht van de scholengroep Leonardo Da Vinci 21.0536
 • Collegevoorstel Gouden Speld Alexander Mouret 21.0514
 • Collegevoorstel Gouden Speld prof. dr. R.C.J. van Maanen – emeritus bijzonder hoogleraar Stadsgeschiedenis 21.0515
 • Erratum RV 21.0117 Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 21.0544
 • Erratum RV 21.0099 Voorgenomen besluit Innovation Quarter, fondsuitbreiding IQ Capital 21.0545
 • Erratum RV 21.0097 Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander 21.0546
 • Collegevoorstel Ondertekening deelnemersverklaring ‘Internationaal Talent Programma’ van EBZ Human Capital Akkoord 21.0508

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 18 oktober 2021) van raadsleden Emma van Bree (GL), Abdelhaq Jermoumi (PvdA) en Antje Jordan (D66) over geheim onderzoek naar islamitische organisaties 21.0541
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 20 september 2021) door de raadsleden Kersten (PS) en Van Walraven (SP) over geldstromen in de jeugdzorg 21.0510
 • Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert) over belastingconstructie 21.0532