Collegebesluiten gemeente Leiden 16 november 2021

Update Entreegebied Leiden Bioscience Park 21.0561

In 2018 heeft de raad met Uitvoeringsbesluit (RV18.0070) krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het Entreegebied. Met het uitvoeringsbesluit hebben gemeente, universiteit en het consortium team MORE kunnen werken aan de uitwerking van de plannen voor het Entreegebied. In juli dit jaar is de bouw van de twee gebouwen met in totaal 703 zelfstandige studentenwoningen gestart. Door gebruik te maken van de optie van het bestemmingsplan om 10% meer te bouwen, worden 103 extra zelfstandige studentenwoningen gebouwd. Voor starters en andere doelgroepen van het Entreegebied worden minimaal het beloofde aantal woningen gerealiseerd in het Entreegebied. Ook wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht om sociale huurwoningen aan het Entreegebied toe te voegen.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022 21.0578

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen van scholen voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs geld aanvragen voor het opknappen en verbeteren van hun schoolgebouwen. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt deze aanvragen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De gemeenteraad stelt waar nodig kredieten beschikbaar.

De volgende aanvragen voor 2022 zijn door het college toegekend: de asbestsanering van De Delta, de renovatie van het schoolgebouw van De Lucas van Leyden en de Stevenshofschool. Het Vlietland College en Auris de Weerklank krijgen vervangende nieuwbouw van hun schoolgebouw inclusief een of meerdere gymzalen. Daarnaast is goedkeuring verleend voor de volgende werkzaamheden aan schoolgebouwen en gymzalen in gemeentelijk eigendom: het treffen van enkele maatregelen ter verbetering van de ventilatie en het verhogen van de veiligheid in het schoolgebouw César Franckstraat 5, het verbeteren van de akoestiek van de twee gymzalen aan de P.C. Hooftlaan 13 en het opknappen van de schoolgebouwen, inclusief inpandige gymzalen aan de Vijf Meilaan 137 en de Noachstraat 2 (die als wissellocaties zijn aangewezen in het Integraal Huisvesting Plan voor scholen die aan het (ver)bouwen zijn).

In totaal is er eenmalig €192.232 budget voor 2022 beschikbaar gesteld en €48.097.000 aan investeringen. De aanvraag van de Thermiek voor extra ruimte is afgewezen. Samen met het schoolbestuur wordt in 2022 naar een oplossing(srichting) gezocht.

Wijziging Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Leiden 2020 21.0567

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Leiden de motie, PvdD 21.0067, ligplaats voor schone grachten aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college zich maximaal in te spannen om een ligplaats voor de kano’s van Plastic Spotter in het centrum van de stad, en bij voorkeur in het water aan de Oude Singel, te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft invulling gegeven aan dit verzoek door de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 te wijzigen en een grondslag voor vergunningverlening mogelijk te maken. Hierdoor kunnen aanvragers die een maatschappelijk doel nastreven, zoals Plastic Spotter, met voorrang in aanmerking komen voor een ligplaats in Leiden.

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2022 21.0562

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de OZB voor woningen te verhogen met 1,5%, aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen van de woningen en trendmatig te verhogen met 1,7%. Dit is conform het besluit dat in 2018 door de gemeenteraad is genomen om vier jaar lang de tarieven met 1,5% te verhogen. Door het wegvallen van de kosten van precario van kabels en leidingen zien inwoners hun factuur van de nutsbedrijven lager uitvallen in 2022. Om die reden acht Leiden de verhoging van 4 keer 1,5% verdedigbaar. Verder stelt het college voor de OZB voor niet-woningen voor 2020 te verhogen met de trend van 1,7% en aan te passen aan de ontwikkelingen.

Overige besluiten

  • Collegebrief ALDI parkeerduurbeperking Morssingelterrein 21.0566
  • Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging SP71 n.a.v. 2e tertaalrapportage 21.0570
  • Collegevoorstel Vierde technische wijziging 21.580

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 14 oktober 2021) van raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over het elektriciteitsnet 21.0563
  • Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid Anandkoemar Jitan (LP) over het verkeersonderzoekje/verkeersadvies Steenstraat 21.0568
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 13 oktober 2021) van raadslid Terlouw (GroenLinks) met betrekking tot producten die geproduceerd worden bij DZB 21.0565
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Marcel Terlouw (GL) over een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de interpretatie van de wet en het toekennen van de vrijlatingsregeling 21.0564
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Martine van Schaik (PvdD) over de plannen voor een discgolfbaan in park Cronesteyn 21.0574