Collegebesluiten gemeente Leiden 15 oktober

Eerste begrotingswijziging 2022, bestemming resultaat septembercirculaire 2021 21.0493

De septembercirculaire 2021 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds levert voor de komende jaren een financiële meevaller op. Voor 2022 € 4,5 miljoen en vanaf 2023 € 2 miljoen per jaar. Het college stelt aan de raad voor een deel van deze meevaller te bestemmen voor een aantal onderwerpen waarvoor in de ontwerp begroting 2022 geen geld beschikbaar was. In het raadsvoorstel staan de onderwerpen en de bedragen genoemd.