Collegebesluiten gemeente Leiden 12 oktober

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verzonden:

Masterplan Verkeer Houtkwartier 21.0491

In het Houtkwartier wordt de verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid de komende jaren flink verbeterd. Dat komt ten goede aan iedereen die zich door de wijk beweegt; bewoners, mensen die in de wijk werken en de honderden scholieren die dagelijks door de wijk fietsen. Hoe Leiden dat doet staat in het Masterplan Verkeer Houtkwartier dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In het Masterplan staat op welke manier het auto- en fietsverkeer van, naar en binnen de wijk Houtkwartier beter geregeld kan worden en wat er nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren en verkeersoverlast te verminderen. Het Masterplan gaat in op de verkeerscirculatie, verkeersveiligheid, parkeren en geeft aan welke snelheid er geldt. Het Masterplan is tot stand gekomen met intensieve bijdragen van bewoners en andere betrokkenen in de wijk.

Vaststellen Uitvoeringsprogramma's 2022-2026 Beheer Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 21.483

De uitvoeringsprogramma’s beheer kapitaalgoederen 2022-2026 voor de Leidse openbare ruimte zijn vastgesteld. Een uitvoeringsprogramma beheer beschrijft hoe het beheer (onderhouds- en vervangingsmaatregelen) vorm krijgt. Er zijn uitvoeringsprogramma’s beheer voor wegen, water, openbare verlichting, groen, kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels), walmuren & beschoeiingen, straatmeubilair en spelen. In de uitvoeringsprogramma’s beheer 2022-2026 ligt de focus op zakelijk, planmatig en efficiënt werken. En ook op het gebied van innovatie zijn voorstellen uitgewerkt. Het onderwerp duurzaamheid krijgt veel aandacht; duurzame materialen, zo min mogelijk verspilling, energiezuinig en aandacht voor de veranderingen van het klimaat. Voorbeelden hiervan zijn; het indien mogelijk vergroenen van versteende walkanten, hergebruik van klinkers/stenen, hergebruik van speeltoestellen met een goede kwaliteit, ledlampen in openbare verlichting en het op enkele locaties toepassen van verlichting met minimaal blauw licht als vleermuisvriendelijke verlichting. Met deze uitvoeringsprogramma’s beheer behoudt Leiden de afgesproken beeldkwaliteit (Niveau B CROW) voor de openbare ruimte. Het blijft schoon, heel en veilig.

Collegebesluit herziene versie mantelzorgakkoord 2021 21.481

Acht jaar geleden tekenden de zorg- en welzijnsorganisaties van Leiden, samen met de gemeente het Mantelzorgakkoord. Woensdag 10 november, op de Dag van de Mantelzorg, wordt het akkoord voor de tweede keer verlengd. Met de ondertekening benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken. De zorg- en welzijnsorganisaties kunnen hierbij een beroep doen op de ondersteuning van Incluzio Leiden. De organisaties die het vernieuwde Mantelzorgakkoord 2021 ondertekenen zijn: ActiVite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiden, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh en Topaz.

Overige besluiten

  • Aangaan nieuwe Bestuursovereenkomst IBT met provincie 21.0484
  • Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost - fase 2 21.0487
  • Prestatieafspraken 2021-2022 Woonzorg Nederland 21.0451

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 10 september 2021) van raadslid Joost Bleijie (CDA) met betrekking tot het beperkt aantal Leidse toekenningen voor de instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 21.0489
  • Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid A. Jitan (LP) over burgerberaad 21.0486
  • Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid A. Jitan (LP) over gedwongen vertrek van ondernemers uit Leiden 21.0492
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingekomen 21 september 2021) van Partij Sleutelstad over Burgerfora, de Burgerbegroting en Right to Challenge 21.0494