Collegebesluiten 9 februari

Subsidieregeling Leidse Onderwijsinnovatie 21.0058

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Leidse Onderwijsinnovatie vastgesteld. Deze subsidie bestaat sinds 2017 en is nu aangepast naar één subsidieronde per 2 jaar in plaats van jaarlijks. Uit de evaluatie in 2020 bleek dat de subsidie Onderwijsinnovatie succesvol is. De Leidse onderwijspartners weten elkaar veel beter te vinden en het Leidse onderwijs profiteert van de vernieuwende projecten. De belangrijkste aanbeveling was om het tempo van de innovatiesubsidie te vertragen. Door meer tijd te nemen voor de uitwerking van de subsidieprojecten is er meer gelegenheid voor een verdiepingsslag en kan het project breder gedeeld worden met andere onderwijspartners. De eerstvolgende subsidieronde is in het voorjaar van 2022.

Gemeente Leiden helpt gedupeerden van de toeslagenaffaire 21.0063

De gemeente Leiden helpt gedupeerden van de toeslagenaffaire op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg en gezin. Gedupeerden kunnen zich nu al voor hulp melden bij het Meldpunt voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. De gemeente krijgt in februari van de Belastingdienst de contactgegevens van gedupeerden in Leiden. Daarmee kan de gemeente de gedupeerden proactief benaderen. De gemeente heeft daartoe een overeenkomst getekend met de Belastingdienst. Volgens een recente opgave van de Belastingdienst hebben 77 Leidse gedupeerden zich gemeld bij de Belastingdienst.

Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 21.0056

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Deze verordening is een verdere uitwerking van een onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023: de spelregels rondom sociale en middeldure huur, zoals de maximale huurprijsgrenzen en -stijgingen. Het doel van deze spelregels is dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen worden gebouwd en voor langere tijd in die prijscategorieën worden behouden. Met het vaststellen van de verordening wil de gemeente Leiden deze spelregels borgen. De inhoud van de spelregels verandert daarmee niet, deze blijft zoals reeds in de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 is vastgesteld.  De concept verordening heeft van donderdag 16 oktober t/m donderdag 26 november 2020 ter inzage gelegen. In die periode zijn vijf reacties binnengekomen die hebben geleid tot enkele wijzigingen van de verordening.

Overige besluiten:

  • Invoering rechtmatigheidsverantwoording 21.0055
  • Berichtenverkeer BRP: verzoek aan Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om gemeente Leiden te plaatsen in staffel B 21.0062
  • Vaststellen Collegebrief voortgang IT/VTH project 21.0065

Schriftelijke vragen:

  • Schriftelijke vragen van Roeland Storm (CDA) en Maarten Dirkse (VVD) over de verkeersafsluiting van de Turfmarkt en de Rijnzichtbrug, ingediend 20/01/2021 21.0061
  • Schriftelijke vragen van het raadslid Kersten over motorlawaai als bedreiging van de volksgezondheid 21.0060
  • Schriftelijke vragen van Maarten Kersten (PS) over de impasse in en herstart van de gesprekken met de buurtverenigingen (ingediend 7 januari 2021) 21.0064