Collegebesluiten - 8 oktober

Erratum besluit bestuurlijke lus bestemmingsplan Binnenstad 19.0480

Op 9 september 2019 heeft het college een besluit genomen waarin zij de raad voorstelt het bestemmingsplan Binnenstad gewijzigd vast te stellen. Omdat dit raadsvoorstel enige aanscherping behoeft, heeft het college een erratum voorbereid en verzoekt de raad om dat te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel.

Indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting naar het door de VNG voorgestelde niveau 19.0485

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is een indexeringssystematiek vastgelegd, waarmee de normbedragen jaarlijks worden verhoogd op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarmee aangepast aan de prijsontwikkelingen.
Voor eerste inrichting van scholen en de huur van de sportvelden stijgen de vergoedingen met 2,33 procent. En de vergoedingen voor de materiële instandhouding voor de lokalen voor bewegingsonderwijs en de klokuren gymnastiek worden verhoogd met 1,50 procent. Hiermee wordt het advies van de VNG voor deze categorieën overgenomen.
De door VNG geadviseerde normering voor de bouwkosten liep de afgelopen jaren achter bij de daadwerkelijke bouwkostenontwikkeling. Het advies was een extra stijging van 40% over 2018 en daar bovenop een correctie van 6,63 % voor 2019. Deze stijging heeft gevolgen voor de doorrekening van de kosten van de scholenbouwprojecten uit het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Het college zal hierover later in dit jaar de gemeenteraad adviseren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen zodat gestart kan worden met de m.e.r.-procedure ten behoeve van de omgevingsvisie 19.0483

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt beschreven hoe de omgevingseffecten van de in de Omgevingsvisie Leiden 1.1-versie benoemde doelstelling en ambities in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan in het OmgevingsEffectRapport (OER), die voor de Omgevingsvisie Leiden 1.1-versie wordt uitgevoerd.