Collegebesluiten 8 november

Ondertekening deelname Leiden aan nationale pilot ‘Primair Onderwijs & Global Goals 2030 in de Lokaal Educatieve Agenda’ 22.0456

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de nationale pilot ‘Primair Onderwijs & Global Goals 2030 in de Lokaal Educatieve Agenda’ te ondertekenen. De pilot is in samenwerking met VNG-LBSNN, SDG Nederland, Coöperatie Leren voor Morgen en UNESCO Nederland.

In 2019 werd Leiden een Global Goals Gemeente en omarmde de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). Door deel te nemen aan deze pilot verbinden we de Global Goals met het primair onderwijs. Doel van deze pilot is meer en betere samenwerking in het basisonderwijs voor een duurzame toekomst, gericht op brede welvaart. Meer aandacht voor duurzaamheid op school, geboden in samenhang met de rest van het curriculum.

Start haalbaarheidstudie parkeergarage M-kavels 22.458

De gemeente Leiden gaat beginnen met de planvorming voor de openbare parkeergarage onder de nieuw te realiseren woningbouw ontwikkeling ‘M-kavels’. De bestaande tijdelijke garage Morspoort moet wijken voor nieuwbouw in het kader van de gebiedsontwikkeling van het Morspoortterrein, onderdeel van het Stationsgebied. Eerder heeft de raad in de Gebiedsvisie Stationsgebied en de Agenda Autoluwe Binnenstad de ambitie uitgesproken om op deze locatie een nieuwe, ondergrondse garage te realiseren. In het beleidsakkoord is deze ambitie overgenomen. Het doel van de garage is om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Stationsgebied, Transvaal en de binnenstad te vergroten door ondergronds ruimte te bieden aan auto’s, waardoor bovengronds ruimte ontstaat voor woningbouw, meer groen, meer ontmoetingsplekken en een verkeersluwere en -veiligere omgeving.

De maximale grootte van de garage waar vooralsnog vanuit wordt gegaan, bedraagt ca. 675 parkeerplaatsen. Of deze parkeerplaatsen allemaal nodig zijn, zal uit de haalbaarheidsstudie blijken. Met het realiseren van de ondergrondse parkeergarage wordt de tijdelijke Morspoortgarage vervangen.

Er is in augustus begonnen met de haalbaarheidsstudie voor de parkeergarage. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie in deze definitiefase is een kaderbesluit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad adviezen kan meegeven voor de verdere uitwerking van de ondergrondse parkeergarage.

Verlengen looptijd Leids Stimuleringsfonds 22.0457

Samen met het Leidse bedrijfsleven en non-profitorganisaties besluit de gemeente Leiden om de looptijd van het Leids Stimuleringsfonds met één jaar te verlengen tot 31 december 2023. Hiermee blijft het voor ondernemers mogelijk om ook in 2023 een aanvraag te doen bij het fonds. Het fonds heeft tot doel om zowel de economische weerbaarheid en veerkracht van de Leidse economie te versterken als het mentaal welzijn van Leidse ondernemers te bevorderen. Het ontstaan van Leiden Made, de Inventeers Academy en de uitrol van Eduroam in de stad zijn een aantal mooi voorbeelden van structuurversterkende initiatieven die met het fonds van de grond gekomen zijn. Door het fonds met een jaar te verlengen hopen de partijen de Leidse ondernemers ook de komende tijd een zetje in de rug te kunnen geven. Dit in een periode waarin de hoge inflatie, de huidige energiecrisis, de krappe arbeidsmarkt en het teruglopend economisch herstel na de coronacrisis, ondernemers opnieuw voor veel uitdagingen stelt. Zowel op het vlak van economische veerkracht als mentaal welzijn. Ook vragen grotere ontwikkelingen zoals digitalisering, de energietransitie en duurzame mobiliteit om blijvende veranderingen en innovatie van ondernemers. Om initiatieven van ondernemers die hierop inspelen te ondersteunen kunnen samenwerkingsverbanden van Leidse bedrijven en/of non-profitorganisaties ook in 2023 een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Leiden.

Overige besluiten

  • Raadsvoorstel erratum Programmabegroting 2023 22.0462 
  • Wijziging van de Algemene Subsidieverordening Leiden 2021 22.0448
  • Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 22.0449
  • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023 22.0450
  • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 22.0451
  • Procesbesluit instemmen met voorstel Belastingdienst inzake de toepassing van het overgangsrecht inzake de btw-vrijstelling nieuwbouw drie sportaccommodaties en intrekken beroep in cassatie bij de Hoge Raad 22.0447