Collegebesluiten 8 maart

MVI-Actieplan 2.0 - We gaan het echt doen 22.0105

De gemeente Leiden wil de markt een duwtje geven in de maatschappelijk verantwoorde richting. Met meer oog voor mens, milieu en economie. De gemeente Leiden heeft een vervolg stap gezet in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hier is een actieplan 2.0 voor opgesteld. De gemeente Leiden wil haar inkoopkracht de komende tijd richten op drie thema’s: CO2-reductie, Circulair en Social Return On Investment (SROI).

Handboek Sportaccommodaties 22.0103

Het college heeft het Handboek Sportaccommodaties vastgesteld. Hierin staat welke sportvoorzieningen de gemeente aanbiedt, dat de gemeente wil zorgdragen voor luxere sportvoorzieningen indien de gebruiker de meerkosten hiervan betaalt en voor welke voorzieningen gebruikers zelf zorg mogen/dienen te dragen. Daarnaast gaat het Handboek in op de rol die gebruikers kunnen spelen in het onderhoud van gemeentelijke sportvoorzieningen. Tenslotte beschrijft het Handboek de spelregels voor verzoeken van gebruikers om gemeentelijke sportvoorzieningen vervroegd (eerder dan gepland) of aanvullend (bovenop de geplande maatregelen) te verduurzamen. Het creëren van duidelijkheid hierover bevordert de samenwerking tussen de sportverenigingen en de gemeente en draagt bij aan een goede sportinfrastructuur in Leiden.

Uitvoeringsagenda cultuur 2022 22.0102

In februari 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden de Cultuurvisie vastgesteld. De Cultuurvisie Leiden 2020 in het kort: Cultuur biedt ieder die hier woont, werkt of verblijft de gelegenheid mee te doen in onze Stad van Ontdekkingen. Cultuur geeft ieder de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot genieten en ontdekken. Voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, herkomst, talent en/of vitaliteit. Een eerste uitwerking in stappen van deze Cultuurvisie is vormgegeven in deze Uitvoeringsagenda cultuur 2022. In deze Uitvoeringsagenda staat concreet omschreven hoe de gemeente en de culturele instellingen de ambities uit de Cultuurvisie in 2022 gezamenlijk gaan realiseren.

Overige besluiten:

 • Voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - IJshal De Vliet en Indoor Sportcentrum Leiden 22.0092
 • Allonge op Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland 22.0088
 • Verordening tot wijziging van de Legesverordening Leiden 2022 22.0104
 • Aanvulling algemene inkoopvoorwaarden Basisregistratie Ondergrond (BRO) 22.0106
 • Raadsbesluit intrekking Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2015 22.0101
 • Ontwerp omgevingsvergunning en afgifte ontwerp verklaring van geen bedenkingen Archimedesweg 15 22.0108
 • Vaststellen van tarieven sportaccommodaties 2022 22.0093
 • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Rooseveltstraat 65-79 22.0090

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van Diepen (D66) over uitvoering verruimde mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht 22.0100
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van der Kaap (Partij voor de Dieren) over woningisolatie in beschermd stadsgezicht 22.0099
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 20 januari 2022) van raadsleden Van Halm (SP) en Klever (PvdA) inzake het minimumloon van 14 euro bij de gemeente Leiden 22.0098