Collegebesluiten 8 december

Uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost Regie Integraal Beheer 20.0618

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit project Houtkwartier-Oost vastgesteld. Dit project is één van de zogeheten integrale wijkvervangingsprojecten. In het plan staat beschreven hoe de Boerhaavelaan, Mariënpoelstraat en Van Swietenstraat worden verbeterd. Deze verbetering gaat over de herinrichting van de straten, maar ook over zogenoemde klimaatadaptatie en vergroenen van de wijk. Door 1.142 m2 te vergroenen kan water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm bij hittegolven. Er is bij het kiezen van de planten en bomen goed gekeken naar de biodiversiteit. In de straten staan nu 155 bomen. Dat worden er 184. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2021 gestart wordt met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ongeveer een anderhalf jaar.

Bomencompensatie Masterplan LBSP Gorlaeus 20.0606 (1-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat alle vergunningsvoorschriften gekoppeld aan het Masterplan LSBP worden gezien als één voorschrift. Zo wordt op een effectieve manier al het groen terug geplant. In het masterplan LBSP staat omschreven waar in het Leiden Bio Science Park de komende jaren groen wordt terug geplant. Daarin is een positief bomensaldo geprojecteerd en is aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied. De huidige Bomenverordening geeft aan dat herplant moet gebeuren zoals aangegeven in de vergunningvoorschriften van de verleende omgevingsvergunning. Alle verleende vergunningen hebben betrekking op herplanten gekoppeld aan het Masterplan LBSP.

Het Leiden Bio Science Park ontwikkelt zich komende jaren van campus naar innovatiedistrict en een groene en biodiverse omgeving is daarin een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht. voor kennis- en biotechbedrijven om zich hier te vestigen. De komende jaren staan hier veel ruimtelijke ingrepen op stapel. Voor alle deelprojecten wordt via de omgevingsvergunning geld gestort in het Bomenfonds als garantie voor herplant.

Overige besluiten:

  • Benoemingen en ontslagverlening leden Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden 20.0628
  • Intrekken en opnieuw vaststellen technische regelingen die horen bij de Verordening fysieke leefomgeving 20.0617
  • Verlenging Convenant Expat Centre Leiden 20.0619
  • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021 20.0621
  • Aanwijzen Kort Rapenburg 12/Kabeljauwsteeg 2C, D en E als beschermd gemeentelijk monument 20.0589 (24-11)
  • Aanwijzen Schelpenkade 4 als beschermd gemeentelijk monument 20.0590 (24-11)
  • Aanwijzen Morsweg 174-174a-174b als beschermd gemeentelijk monument 20.0588 (24-11)
  • Rijnsburgerweg 43 als beschermd gemeentelijk monument 20.0587 (24-11)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Zeggelt (D66), Herman (D66), Van Bree (GL), Jermoumi (PvdA) en Otten (PvdA), ingekomen op 13 november, over de inzet van Veilig Thuis bij Leidse gezinnen 20.0634.