Collegebesluiten 7 september

Over het volgende onderwerp wordt een persbericht verzonden:

Stads- en Wijkenquête 2021 21.0423

De rapportage van de Stads- en Wijkenquête is beschikbaar. Sinds 2001 wordt de Leidse bevolking inmiddels voor de 16e keer ondervraagd over hun wensen, meningen en gedrag ten aanzien van een groot aantal verschillende onderwerpen. De rapportage, het ‘Feitenblad samenvatting en onderzoeksverantwoording’, de vragenlijsten en tabellenboeken zijn beschikbaar in de Onderzoeksbank van Beleidsonderzoek.

Monitor Sociaal Domein 2021 21.0425

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Monitor Sociaal Domein 2021 vastgesteld. De Monitor geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in Leiden. De gemeenteraad heeft in 2020 zeven onderzoeksthema’s vastgesteld. Het college stelt de raad hier een prioritering in voor. De hoogste prioriteit heeft het onderzoek naar maatwerk bij voorzieningen voor kwetsbare groepen. Op de tweede plaats komt het onderzoek naar de invloed van jeugdhulptrajecten en de activiteiten op kinderarmoede. Als derde prioriteit is het onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdhulp en de interventies op meedoen benoemd. Ook stelt het college aan de raad voor om de Monitor Sociaal Domein te gaan gebruiken als signalerings- en sturingsinstrument waarmee indien nodig het beleid herzien kan worden.

Bestuurlijke werkafspraken over de Omgevingswet: Werkwijzer Bestuur en Omgevingswet 21.0427

Medio 2022 gaat de Omgevingswet in met als doel om in de fysieke leefomgeving ruimte te benutten en kwaliteit te beschermen. De nieuwe wet vraagt om een meer samenhangende aanpak van opgaven, beoogt meer inzicht te geven in de beleidskeuzes en uitvoering, biedt meer mogelijkheden voor maatwerk op lokaal niveau en vraagt om snellere en betere besluitvorming. Met de nieuwe wet verandert ook de rol van de gemeenteraad. Bovendien benadrukt de Omgevingswet het belang van participatie bij de voorbereiding van besluiten door het wettelijke waarborgen van het participatieproces.

Om de ambities waar te maken en tot goede werkafspraken te komen, stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om een gezamenlijke Werkwijzer Bestuur en Omgevingswet vast te stellen. De afspraken gaan over het gebruik van de beleidscyclus en van de beleidsproducten uit de Omgevingswet, de bestuurlijke rolverdeling bij het werken met de Omgevingswet, het realiseren van de doelen van Omgevingswet en de kaderstelling via de Omgevingswet ten behoeve van Planmatig werken aan Leidse opgaven bij projecten.

Na vaststelling van de Werkwijzer door de raad, zal de raad in positie gebracht zijn om zijn kaderstellende en controlerende taken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad uit te oefenen door het vaststellen van de beleidsproducten die de Omgevingswet biedt. De wet geeft de gemeente tot en met 2029 de tijd om de huidige praktijk om te zetten naar werken volgens de Omgevingswet.

Reactie PZH inzake Provinciaal Inpassingsplan Warmtelinq+ 21.0424

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk werken in de Leidse regio samen aan de warmtetransitie. Onderdeel daarvan is een gezamenlijke positieve reactie op het verzoek van de Provincie tot het opstellen van een Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het tracé WarmtelinQ+. Met het inpassingsplan voor de warmteleiding wordt een planologisch-juridische basis gelegd voor de realisatie van de ondergrondse warmtetransportleiding en de (technische) bouwwerken die daarvoor nodig zijn (zoals een pompstation) tussen Rijswijk en Leiden. Hiermee komt het doel van het Warmtelinq+ project (levering van duurzame warmte aan de Leidse regio) een stap dichterbij.

Aanwijzing 2 en 4 oktober 2021 als collectieve festiviteit 2021, vaststellen maximaal geluidsniveau en bepaling statiegeld herbruikbare bekers evenementen 2021 21.0421

Op grond van artikel 3.3.1.1 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 2 en 4 oktober 2021 als collectieve festiviteit aan te wijzen. Dit betekent dat voor 2 oktober van 18.00 - 3 oktober 01.30 uur en op 4 oktober van 13.00 – 5 oktober 00.30 uur een ander geluidniveau voor horeca- inrichtingen is vastgesteld. Daarnaast heeft het college het statiegeldbedrag voor de herbruikbare bekers bepaald op € 1,-.

Start project herinrichting Openbare Ruimte Verbeekstraat 21.0412 (31-8)

De gemeente Leiden gaat beginnen met de planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De nieuwe inrichting typeert zich door meer ruimte voor groen, zodat het een fijne plek is voor omwonenden en bezoekers. De gemeente betrekt de omwonenden en de vastgoedeigenaren bij de uitwerking van de plannen, te beginnen na de zomervakantie. Het herinrichtingsproject krijgt vorm in lijn met het Ontwikkelperspectief De Mors.

Overige besluiten

  • Overeenkomst Zorg en Zekerheid 2022 21.0422
  • Informatiebrief aan raad inzake viering Leidens Ontzet 2021 21.0431