Collegebesluiten 7 november

Over deze besluiten is een persbericht verstuurd:

Regionale nota bodembeheer en oplegnotitie 23.0487

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld de nota bodembeheer (met de daar in opgenomen lokale maximale waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid) vast te stellen voor het Leidse grondgebied. De gemeente heeft samen met de andere gemeenten van de regio West-Holland een regionale bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer laten opstellen. Met het vaststellen van de kaarten en nota kan het grondstromenbeleid in de regio West-Holland worden geoptimaliseerd en kunnen besparingen worden gerealiseerd voor de gemeente en haar inwoners (meer hergebruik van grond binnen de regio mogelijk, minder onderzoek nodig, minder transport-, reinigings- en/of stortkosten van grond, minder uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie, besparingen op primaire bouwstoffen). Tegelijkertijd met de nota bodembeheer dient door de raad ook de bijbehorende oplegnotitie te worden vastgesteld om te voorkomen dat een deel van het beleid na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt.

Eerste aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 23.0488

In 2022 hebben de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in het leven geroepen voor een doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om een bedrijfsvoeringorganisatie, die grofweg belast is met de taken contracteren en contractmanagement, verwerken berichtenverkeer, betalingen, data-analyse en monitoring. De verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid voor het beleid en de programmagelden liggen bij de gemeenten.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden vraagt de gemeenteraad om toestemming om deze gemeenschappelijke regeling voor de eerste keer te wijzigen. Met deze wijziging wordt het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 geregeld, worden aanpassingen voorgesteld zodat deze gemeenschappelijke regeling ook weer voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en worden enkele technische tekstuele onvolkomenheden verbeterd.

Overeenkomst Berging Rekening Courant Leiden Bio Science Park met Hoogheemraadschap van Rijnland 23.0490

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is in ontwikkeling. Door extra verharding van bouwprojecten verdwijnt er soms water. Dit betekent dat er minder ruimte is voor regenwateropname, wat leidt tot een toename van water in bestaande waterwegen zoals sloten en kanalen, wat mogelijk tot wateroverlast in de omgeving kan leiden. Om dit te voorkomen, moet het bouwproject altijd watercompensatie in de buurt uitvoeren. En daarmee nieuwe ruimte creëren voor het water. De Berging Rekening Courant (BRC) is een balans waarop wordt bijgehouden hoeveel water er gecompenseerd moet worden.

De gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben nu afgesproken om een apart overzicht van de waterbalans bij te houden voor LBSP. Het apart bijhouden van de waterbalans op het LBSP helpt bij een efficiënte samenwerking tussen de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden met betrekking tot het compenseren van water. En er kan per bouwproject gekeken worden waar op het LBSP het water het beste gecompenseerd kan worden. Dit is belangrijk, omdat de gemeente en de universiteit samen het gebied ontwikkelen.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording Schriftelijke vragen van Mitchell Wiegand Bruss (SVL) aan het college van Burgemeester en Wethouders over Huisbazen die regels omzeilen om studenten meer huur te kunnen vragen. 23.0492