Collegebesluiten 7 mei

Preventief Interventie Team (PIT) aanpak 19.0205

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de werkwijze van de Preventief Interventie Team (PIT) aanpak. Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 514.552,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanpak. Dit naar aanleiding van diverse signalen vanuit een aantal Leidse basisscholen in de focusgebieden Leiden Noord, Zuidwest, de Mors en de Slaaghwijk. Deze scholen constateren dat een aantal kinderen een verstoorde sociale ontwikkeling heeft met als gevolg dat voor deze kinderen nauwelijks toegekomen wordt aan onderwijs. Ook professionals geven aan deze signalen te herkennen en zorgelijk te vinden. Om te voorkomen dat deze kinderen op latere leeftijd afglijden en in de criminaliteit terechtkomen, willen we dit gedrag zo snel mogelijk bijsturen. Zo geven we hen ook de kans hun talenten te ontwikkelen.

De aanpak is gebaseerd op de aanpak in Amsterdam. De aanpak onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening door: (1) Vroege signalering, (2) Screening, (3) Maatwerk en (4) Lange adem. De aanpak is succesvol als het PIT Leiden in samenwerking met scholen en andere partners de juiste kinderen weet te signaleren, ouders weet te motiveren voor de begeleiding en we zien dat het gedrag van deze kinderen zich gedurende de aanpak verbetert. Een succesvolle PIT aanpak betekent dat kinderen zich in Leiden maximaal kunnen ontwikkelen en zo een goed toekomstperspectief krijgen.

Uitvoeringsplannen armoedebeleid en maatwerkbudget 19.0211

Op 14 februari 2019 stelde de Leidse gemeenteraad het beleidsplan armoedebeleid 2019-2022 vast. In de uitvoeringsplannen armoedebeleid en maatwerkbudget staat hoe dit beleid gaat worden uitgevoerd. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Het accent verschuift van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot 120 procent naar maatwerk. Hierbij wordt samen met hulpverleners van geval tot geval beoordeeld welke vorm van (inkomens)ondersteuning voor de inwoner het meest bijdraagt aan het vergroten van de maatschappelijke participatie. De sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams gaan hierbij een rol spelen. Een ander onderdeel in het uitvoeringsplan armoedebeleid is de rol die stichting Leergeld krijgt. Deze stichting werkt met vrijwilligers en ondersteunt kinderen die opgroeien in armoede. Omdat gezinnen thuis worden bezocht, hebben de vrijwilligers een goed beeld van de omstandigheden en kunnen zij beoordelen wat nodig is. De gemeente stelt een (subsidie)overeenkomst met stichting Leergeld op die jaarlijks geëvalueerd zal worden. Stichting Leergeld bepaalt welke voorziening er voor een kind nodig is om mee te kunnen doen.

Het nieuwe armoedebeleid en maatwerkbudget treden in werking per 1 juli 2019.

Overige collegebesluiten:

  • Raadsvoorstel voor afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de ruimtelijke ontwikkeling aan het Utrechtse Jaagpad 10G 19.0200 
  • Besluit i.h.k.v. de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting van het water van het Rapenburg tussen de Vliet en de Groenhazengracht voor het doorgaand vaarverkeer i.v.m. het evenement Leidse Grachten Concert op zondag 30 juni 2019 van 19.00 – 22.00 uur  19.0207

 Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen  raadsleden T. Klever (PvdA), A. North (GL) en T. van Halm (SP), ingekomen 28 maart 2019, over de Alliantie Kinderarmoede 19.0199

Referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD

Het totaal aantal geldige steunverklaringen van maandag 29 april t/m zondag 5 mei (week 3): 425

Totaal aantal geldige steunverklaringen tot nu toe (week 1 t/m 3): 1.036 + 452 + 425 = 1.913

Ondertekenen kan tot 26 mei 2019.