Collegebesluiten 7 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Collegebrief - Beleidsevaluatie Participatiewet, Marktbewerkingsplan Holland Rijnland en motie RV 17.0079/19 19.0099 (5-3)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsevaluatie Participatiewet 2019 vastgesteld en met een begeleidende brief naar de raad gestuurd. Sinds de invoering van de Participatiewet heeft het college veel veranderingen doorgevoerd. Met als doel meer mensen te laten meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een betaalde baan. Het college wil de ingeslagen weg voortzetten en inspelen op de ontwikkelingen en uitdagingen die op de gemeente afkomen. Naar aanleiding daarvan heeft het college een evaluatie uitgevoerd. Aanvullend op de evaluatie heeft het college ook het nieuwe Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2019 naar de raad gestuurd. In het plan staat op welke wijze het college, in samenwerking met de partners in Holland Rijnland, meer werkzoekenden aan een baan wil helpen.

Managementrapportage zelfevaluatie basisregistratie personen en registratie niet ingezetenen 2018 19.0092 (5-3)

Het is de plicht voor gemeenten, middels de Wet Basisregistratie Personen, om jaarlijks een

onderzoek (audit) uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke Basisregistratie van Personen (BRP). In de gemeentelijke BRP staan persoonsgegevens van ingezetenen in Nederlandse gemeenten. Ook geldt deze onderzoeksverplichting voor de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). De RNI is een register van personen die niet- ingezetene zijn van een gemeente in Nederland, maar die wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Uit deze audits is naar voren gekomen dat veel goed gaat en op tweetal elementen in de verwerking van persoonsgegevens een verbeterslag gemaakt moet worden. Deze verbeterpunten zijn onderkend en in actiepunten gevat. Komend jaar worden deze actiepunten uitgevoerd:

1. Toevoegen ontbrekende BRP specialist aan de afhandeling van de RNI (reeds uitgevoerd)
2. Aanpassing in de applicatie
3. Kennis en kunde vergroten middels een opleidingsplan.

De veiligheid van de verwerking en/of de privacy van de persoonsgegevens is op geen moment in het geding geweest.

Regionale ambities onderliggend aan Sociaal Economisch Profiel Leidse Regio 19.0110 (5-3)

De Leidse regio werkt aan een nieuwe bedrijventerreinenstrategie. Deze strategie wordt opgesteld met de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en de ondernemersvertegenwoordigers uit de Leidse regio. In de bedrijventerreinenstrategie geeft de Leidse Regio richting aan waar welke bedrijven zich kunnen vestigen in onze regio, waar extra ruimte gevonden kan worden en hoe ruimte intensiever gebruikt kan worden. Er wordt een gezamenlijk Sociaal Economisch profiel voor de Leidse regio opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft deze week de ambities zoals geformuleerd in de “Notitie ambities t.b.v. Sociaal Economisch Profiel Leidse Regio” vastgesteld als regionale ambities die ten grondslag liggen aan het Sociaal Economisch Profiel van de Leidse regio.

Ook de andere colleges van burgemeester en wethouders uit de gemeenten aangesloten bij Economie071 hebben deze week hetzelfde besluit genomen. Deze ambities zijn onderdeel van al door de gemeenteraden vastgesteld beleid.

Benoeming interne accountant 19.0106 (5-3)

Om het jaarrekeningproces van de gemeente Leiden toekomstgericht te maken, zijn er innovaties in audits, Innovatiestrategie 2018-2020 Leidse Interne Audit Functie (IAF) nodig. De huidige interne accountant bij de gemeente Leiden gaat zich bezighouden met de gewenste innovatieopgave m.b.t. digitalisering van audits en interne controles. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom mevrouw Vrijhof benoemd tot interne accountant. De interne accountant is belast met de interne controle, auditing en onafhankelijke advisering van het college over de getrouwheid en de rechtmatigheid. 

  Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van M. van Schaik (PvdD), ingekomen 5 februar i2019, over de samenwerking tussen gemeente en Kruidentuin Leiden, 190098