Collegebesluiten 7 juli

Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Kopermolen 20.0347

Om de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving mogelijk te maken sluiten Van der Vorm Vastgoed BV en de gemeente Leiden een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst spreken de twee partijen af dat de komende jaren wordt samengewerkt om meerdere projecten tot stand te brengen in en rondom De Kopermolen. Van der Vorm zal het winkelcentrum moderniseren en compacter maken en woningen toevoegen. De gemeente Leiden investeert in een kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied rondom het winkelcentrum. Bij de verdere uitwerking vormt het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk de basis. De ambities worden in de tweede helft van 2020 uitgewerkt in een Programma van Eisen. Hier worden omwonenden en andere belanghebbenden ook bij betrokken. De gemeenteraad zal vervolgens een kaderbesluit ter besluitvorming voorgelegd krijgen.

Overige besluiten:

 • Aanvullende plankostendekking tot aan kaderbesluit project Diamantplein e.o. 20.0336
 • Voorbereidingskosten Sportzaal Oppenheimstraat 4a 20.0344
 • Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang  op grond van sociaal-medische indicatie Leiden 2020 20.0350
 • Kredietaanvraag 2020 plankosten voorbereidingsfase voor project Kopermolen 20.0346
 • Intentieverklaring verlenging DVO Leiden-Holland Rijnland 20.0356
 • Intentie afname warmte van warmtetransportleiding (de LDM+) uit Rotterdam 20.0309
 • Erratum Jaarstukken 2019 20.0359
 • Erratum Bestemmingsvoorstel jaarstukken 2019 20.0360
 • Collegevoorstel voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting Ambtenaren juni 2020  20.0324                                          

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden H. van Kruijssen en R. Rowaan (GL), ingekomen op 12 juni 2020, over verder opgelopen leerachterstanden bij kwetsbare kinderen door sluiting van de scholen door Corona maatregelen 20.0339
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. van Halm (SP), ingekomen op 9 juni 2020, over wegvallen het minima zwemabonnement voor buitenzwembad de Vliet 20.057
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Bleijie (CDA), ingekomen op 10 juni 2020, over zorgen bij Huis van de Buurt Matilo 20.0326