Collegebesluiten 7 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar in afwijking van het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften 18.0550 (04-12)

Het college heeft een beslissing genomen op het bezwaarschrift van de ondernemer van dansschool Salsiando. Hierdoor blijft de weigering om een eerder opgelegde last onder dwangsom in te trekken in stand. Het college kan een aantal overwegingen van de regionale bezwaarschriftencommissie niet volgen, en neemt het advies van de regionale bezwaarschriftencommissie hieromtrent niet over.

Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vaststellen na inspraak 18.0540 (04-12)

Op basis van een Europese verplichting heeft de Omgevingsdienst West-Holland een geluidsbelastingkaart en een actieplan omgevingslawaai 2018-2023 opgesteld met als doel de geluidhinder terug te dringen. Op grond van de geluidsbelastingkaart van Leiden (situatie 2016) is het binnenstedelijk wegverkeer nog altijd de grootste geluidsbron. Het college van burgemeester en wethouders wil dit terugdringen door het gebruik te bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit zoals wandelen, fietsen en gebruik maken van het OV. Op deze manier blijft de stad leefbaar en bereikbaar. Via de te ontwikkelen Omgevingsvisie Leiden 2040 en de nieuwe Mobiliteitsnota geeft het college bijvoorbeeld uitvoering aan deze ambitie. Nadere besluitvorming over uitvoering van maatregelen en bijbehorende financiering vindt plaats bij behandeling van projecten. Het college van burgemeester en wethouders is nog volop bezig om maatregelen uit te voeren uit het vorige actieplan (zoals herinrichting van de Centrumroute, maar ook het treffen van maatregelen in deze periode voor ca. 6000 woningen) en gaat daar onverminderd mee door. Het college van burgemeester en wethouders verwacht daarmee binnen gestelde normen te blijven. In het Actieplan wordt beschreven welke acties, in de planperiode 2018-2023, nodig zijn om de situatie langs de wegen waar nodig te verbeteren. T.o.v. het vorige actieplan is de plandrempel gelijk gebleven en zijn allerlei gegevens geactualiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld na inspraak.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Van Diepen (D66) en Van Halm (SP), ingekomen 29 oktober 2018, over de zorgen om uitgestelde nieuwbouw Zeeheldenbuurt 18.0546 (04-12)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Klever (PvdA), ingekomen 23 oktober 2018, over ouderen in de bijstand in relatie tot de Rotterdamse aanpak 18.0544 (04-12)