Collegebesluiten 7 april

Zienswijze op ontwerp-Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 20.0169

De gemeenteraad van Leiden krijgt jaarlijks de gelegenheid om zijn zienswijze te geven op de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden, zodat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio dit mee kan wegen in zijn besluit. In overeenstemming met het regionaal beleidsplan 2020 – 2023 ‘Veiligheid in samenhang’ vallen de taken van Veiligheidsregio in de beleidsbegroting als deelprogramma’s onder één programma: ‘Fysieke veiligheid’. Dit benadrukt de samenhang in de taken van de Veiligheidsregio. Het college stelt de raad voor om de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden te steunen.

Kaasmarkt Stedenbouwkundig Programma van Eisen 20.0156

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Kaasmarkt is vastgesteld na inspraak. Dit legt de ruimtelijke kaders vast voor vier ontwikkellocaties aan de Kaasmarkt. Het gaat om de Koppenhinksteeg 8-10, Hoek Middelweg, grachtenpanden langs de Oude Rijn en de Kaasmarktschool. Voor deze vier plekken geeft het PvE aan wat stedenbouwkundig mogelijk is. Centraal staat dat de Kaasmarkt een plein wordt met vier kleinschalige ontwikkelingen daar omheen. De hoogte, maat en schaal die worden toegestaan sluiten aan bij de huidige bebouwing. Op basis hiervan kunnen de particuliere ontwikkelaars, vooruitlopend op besluitvorming over de nieuwe inrichting van de Kaasmarkt, hun bouwplan verder uitwerken en realiseren. Het PvE zal samen met de toekomstige besluitvorming over de autoluwe binnenstad en de parkeervisie de uitgangspunten vormen voor het daarna te nemen kaderbesluit Kaasmarkt dat gaat over de inrichting van de Kaasmarkt.

Het PvE is tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep. Het overleg met de klankbordgroep heeft geleid tot een beter plan. Daarna is het PvE vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties zijn beantwoord en te vinden in de nota inspraak Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt.

Overige besluiten:

  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Oude Singel 212 (achterom) 20.0170

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Leest (VVD), ingekomen 27 februari, over de aanpak van straatintimidatie 20.0168