Collegebesluiten 6 september

Over de volgende besluiten is een persbericht verstuurd:

Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. 23.0385

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbrede reikwijdte Energiepark e.o.’ en het beeldkwaliteiplan ‘Nieuwe bebouwing Energiepark e.o.’ na inspraak voor vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. En ze heeft de beleidsregel ‘Stedenbouwkundige kwaliteiten Energiepark e.o.’ vastgesteld. Tijdens de terinzagetermijn zijn veertien zienswijzen op het bestemmingsplan ontvangen,  zeven inspraakreacties op het beeldkwaliteitplan en drie reacties op de beleidsregel.

Naar aanleiding van de zienswijzen en inspraakreacties zijn enkele ondergeschikte wijzigingen gedaan. Zo is er in het bestemmingsplan een passender bestemming gekomen voor het gasontvangststation, is de beoogde brug over de Maresingel specifiek bestemd voor voetgangers in plaats van langzaam verkeer, is een extra (akoestische) voorwaarde voor dakterrassen opgenomen en zijn enkele tekstuele verduidelijking gedaan. De wijzigingen op het beeldkwaliteitplan betreffen een aanpassing op een toelichtende afbeelding en tekstuele nuanceringen over het verblijven op de brug. In de beleidsregel is een beperking op de situering van (collectieve) dakterrassen gekomen.

Op basis van deze plannen kunnen omgevingsvergunningen worden verleend en is er een toetsingskader voor de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). Daarmee kan er een metamorfose van het gebied tussen de Langegracht en Maresingel gaan plaatsvinden. Het kantoor- en industriegebied verandert in een levendige stadsbuurt met een mix van wonen, werken, cultuur, stadsnatuur, recreatie, horeca en sport. Een gebied waar het industriële erfgoed, moderne gebouwen en het Singelpark met elkaar zijn verbonden en waar je zowel rust als reuring kunt vinden.

Een vliegende start Onderwijskansenbeleid Leiden 2023 – 2026 23.0390

Het college van gemeente Leiden stelt het nieuwe Onderwijskansenbeleid ‘Een vliegende start ‘ Leiden 2023-2026 vast voor inspraak. De inspraakperiode heeft een termijn van 4 weken en loopt van 8 september t/m 6 oktober 2023. Na verwerking van de reacties zal dit nieuwe Onderwijskansenbeleid ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De gemeente Leiden streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volledig mee kan doen. Dit begint al vroeg: voldoende kansen op ontwikkeling en ontplooiing op jonge leeftijd geeft kinderen meer kans op een goede schoolloopbaan en start in het leven. De gemeente is daarom verantwoordelijk om, samen met

de partners in het basisonderwijs, de kinderopvang en diverse maatschappelijke partners, voor de kinderen van 0-12 jaar die activiteiten en programma’s te organiseren die hen verder helpen. Dit doet de gemeente al ruim 20 jaar samen met de partners in de stad. Voor de periode 2023 - 2026 is het nieuwe Onderwijskansenbeleid ‘Een vliegende start’ opgesteld. Dit bouwt voort op de beleidsperiode hiervoor, en zet vooral in op het versterken van de uitvoering van de wettelijke taken. Het gaat dan om een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie, dat ten goede komt aan alle kinderen die dat nodig hebben. Om dat laatste te realiseren wordt de stappen ‘vinden, toeleiden en daadwerkelijk deelnemen’ geïntensiveerd.

Start definitiefase project Uitbreiding volkstuinen Oostvlietpolder 23.0387

In 2021 is de Visie Stadstuinieren vastgesteld. In deze visie staat hoe Leiden de komende jaren stadstuinieren zo duurzaam mogelijk maakt, faciliteert en verder bevordert. Verder staat in de visie dat de openstaande compensatie van volkstuinen (die in het verleden moesten verdwijnen vanwege andere projecten) in de Oostvlietpolder gaat plaatsvinden. Hierbij zijn als randvoorwaarden onder andere meegenomen dat er beperkte bebouwing is en dat het tuinenpark duurzaam bereikbaar is. Het college van burgemeester en wethouders besluit de geraamde plankosten beschikbaar te stellen.

Stads- en Wijkenquête 2023 + Brief aan de Raad 23.0378

De rapportage en resultaten van de Stads- en Wijkenquête 2023 zijn beschikbaar. Sinds 2001 wordt de Leidse bevolking inmiddels voor de 17e keer ondervraagd over hun wensen, meningen en gedrag ten aanzien van een groot aantal verschillende onderwerpen. Dit dient zowel ad hoc vragen bij beleid en uitvoering als ook lange termijndoelen die we ons stellen. Zo is de Stads- en Wijkenquête de bron van ca. 30 indicatoren in de Programmabegroting. En een goede bron om na te gaan hoe het er voor staat met de doelen uit het Beleidsakkoord gemeente Leiden 2022-2026. De onderwerpen gaan o.a. over duurzaamheid, sociale, gezonde en veilige stad en kennis, cultuur en economie.

Een greep uit de uitkomsten:

 • bijna iedereen vindt groen belangrijk in de buurt
 • ruim een kwart is serieus van plan om binnenkort de woning te verduurzamen
 • de mogelijkheden om bij huis te parkeren zijn toegenomen: 48% in 2023 tegen 37% in 2021 vindt dit goed. Grote verbetering zien we o.a. in Binnenstad-Noord en Bos- en Gasthuizen
 • 59% vindt dat de gemeente Duidelijke Taal gebruikt; 8% vindt het onduidelijk
 • 60% weet dat Leiden in 2022 European City of Science was
 • 16% heeft daadwerkelijk last van drugsdealen in de buurt
 • 64% vindt het positief dat Leiden zich Kennisstad noemt, 3% negatief.
 • gemiddeld bezoekt men jaarlijks 16 culturele activiteiten, waarvan 4 films (gevolgd door een museumbezoek).

De rapportage, de vragenlijsten en tabellenboeken zijn beschikbaar in de Onderzoeksbank van Beleidsonderzoek.

Overige besluiten

 • Verordening tot wijziging van de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022 (1e wijziging) 23.0379
 • Aanscherping adviesrecht onder de Omgevingswet 23.0386
 • Delegatiebesluit Omgevingsplan Leiden 2023 23.0388
 • Subsidieregeling Voortijdig schoolverlaten 2023 + Brief aan de Raad 23.0380
 • Voordracht bestuurslid stichting universitaire woonwijk Boerhaave 23.0384
 • Toevoegen ontbrekende bijlage Jan van Houtkade 23.0391