Collegebesluiten 6 oktober

Visie Stadstuinieren 20.0464

Stadstuinieren is samen op een natuurvriendelijke manier tuinieren. Hieronder vallen volkstuinen, stadstuinen zoals bij Matilo, schooltuinen, buurttuinen en eetbare schoolpleinen. Stadstuinieren draagt bij aan verschillende ambities van het college op onder andere het gebied van biodivers vergroenen, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Deze laatste twee punten zijn juist in corona-tijd extra belangrijk. Leiden heeft een visie op stadstuinieren opgesteld die helderheid geeft over de mogelijkheden en voorwaarden van stadstuinieren. De visie beschrijft hoe Leiden de komende jaren stadstuinieren zo duurzaam mogelijk maakt, faciliteert en verder bevordert. Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie Stadstuinieren vrijgegeven voor inspraak.

Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 20.0470

De concept Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 is voor inspraak vrijgegeven. Deze verordening is een verdere uitwerking van een onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023: de spelregels rondom sociale en middeldure huur. Het doel van deze spelregels is dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen worden gebouwd en voor langere tijd worden behouden. Met het vaststellen van de verordening wil de gemeente Leiden deze spelregels borgen. De inhoud van de spelregels verandert daarmee niet, deze blijft zoals reeds in de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 is vastgesteld. De verordening wordt zes weken voor inspraak vrijgegeven. Na verwerking van de inspraakreacties wordt de verordening aan de gemeenteraad aangeboden.

Overige besluiten:

  • Verlenen van inspraak op een aan de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 toe te voegen artikel 2:73b met een verbod op carbidschieten voor de periode 1 december tot en met 31 januari 20.0482
  • Aandeelhoudersvergadering Partycatering BV 2020 20.0472
  • Algemeen Controleplan 2020 20.0468
  • Frauderisicoanalyse 2020 20.0467
  • Markttoets Duwo voor beheer 197 wooneenheden voor studenten op de Leidse Schans 20.0475
  • Mandatering besluiten scheepvaartverkeerswet 20.0479
  • Steunbrief aanvraag subsidie Lifestyle4Health bij het ministerie van VWS 20.0483
  • Erratum RV20.0079 Raadsvoorstel Verordening fysieke leefomgeving en intrekking en wijzigingen verordeningen 20.0485

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Crom (VVD), ingekomen op 31 augustus, over de positie van Leiden als studentenkamerstad 20.0474
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid D. Verbree (VVD), ingekomen op 29 juni, over vertraging bouw Indoor Sportcentrum 20.0389 (29-9).