Collegebesluiten 6 juli

Over de volgende onderwerpen wordt een persbericht verzonden:

Vaststelling evenementenkalender 2021 21.0355

Het college heeft de evenementenkalender 2021 vastgesteld. De evenementenkalender is een planningsinstrument waarbij locaties gereserveerd worden voor organisatoren van evenementen. Hierdoor zijn organisatoren en omwonenden vroegtijdig op de hoogte van voorgenomen evenementen. Indien meerdere organisatoren een evenement willen organiseren op eenzelfde locatie dan hebben organisatoren met een reservering voorrang op organisatoren zonder een reservering. Bij een daadwerkelijke aanvraag om een evenementenvergunning wordt pas getoetst of een evenement daadwerkelijk op die gereserveerde locatie kan plaatsvinden en welke voorwaarden er dan aan het evenement gesteld moeten worden. De evenementenkalender komt tot stand op basis van reserveringen van organisatoren. De reserveringen zijn getoetst aan het aantal toegestane evenementen per jaar per locatie volgens het Evenementenbeleid 2020 e.v. Daar waar een reservering in strijd was met het beleid is er in overleg met de betreffende organisatoren naar een oplossing gezocht.

De evenementenkalender wordt in principe elk jaar in december vastgesteld. Door de coronamaatregelen zijn evenementen een lange periode niet toegestaan geweest. Eind juni 2021 zijn evenementen onder voorwaarden weer mogelijk. De verwachting is dat er de komende tijd steeds meer kan. De burgemeester heeft besloten om in het kader van de ElCid-week af te wijken van het evenementenbeleid en het aantal dagen dat een evenement in geluidscategorie 2a plaatsvindt voor het Ankerpark te verhogen van 2 naar 6 met daarbij het aantal avonddelen van 2 naar 6 en voor het Huigpark het aantal dagen in geluidscategorie 2a te verhogen van 6 naar 9 met daarbij het aantal avonddelen van 4 naar 8. Reden hiervoor is dat de ElCid week belangrijk is als start van de studie op de Universiteit of de Hogeschool in Leiden en het door de huidige coronamaatregelen noodzakelijk is om evenementen over de stad te spreiden.

Onderdeel van het afhandelingstraject is het ter inzage leggen van de uiteindelijke aanvraag voor zienswijzen.

Retail- en Warenmarktbeleid Leiden 2021 21.0368

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Participatieplan Retail- en Warenmarktbeleid Leiden 2021 vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden betrekt bij de ontwikkeling van het retail- en warenmarktbeleid. Het nieuwe beleid is nodig omdat de huidige Winkelnota 2018-2021 afloopt en ook de Marktvisie aan een actualisatie toe is. Ook wordt er ingegaan op de impact die corona heeft op het winkelgedrag.

Bewoners en andere belangenpartijen konden van maart tot juli input geven voor het nieuwe beleid via de stadsbijeenkomsten en enquêtes voor de Visie Bezoekerseconomie. Het op te stellen retail- en warenmarktbeleid focust zich op de binnenstad met een doorkijk naar de wijkwinkelcentra om tot een toekomstbestendige winkel- en marktstructuur te komen. Onderdeel van het opstellen van nieuw beleid is een participatieproces met alle belangenpartijen. Direct betrokkenen, zoals de marktcommissie en centrummanagement zijn reeds betrokken bij de voorbereiding. Voor bewoners en bezoekers wordt in de zomerperiode (juli-augustus) een pagina aangemaakt op Doemee.leiden.nl en aansluitend wordt een sessie met alle belanghebbenden gehouden om de contourenschets van het nieuwe beleid toe te lichten. Het concept beleidsstuk Retail- en Warenmarktbeleid Leiden 2021 wordt in oktober 2021 ter inzage gelegd.

Vaststelling bestemmingsplan Groenoordbedrijven 21.0363

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het gewijzigde bestemmingsplan ‘Groenoordbedrijven’ aan de raad ter vaststelling voor te leggen. De behandeling in de raad vindt naar verwachting plaats in september 2021. Dit bestemmingsplan maakt een ontwikkeling van bedrijfsunits en eventueel een boulderhal mogelijk op het braakliggende terrein aan de Gabriel Metzustraat 6T. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van ingediende zienswijzen gewijzigd zodat er meer groen op de locatie behouden kan blijven. Door het bouwvlak te verschuiven richting het zuidoosten blijft er aan de noordelijke rand langs de Slaaghsloot meer ruimte over voor het bestaande groen en de aanwezige ecologische structuur. Deze nieuwe ontwikkeling wordt ontsloten vanaf de Gabriel Metzustraat. Het huidige trapveld wordt hiervoor verplaatst binnen de huidige natuurspeeltuin. Samen met bewoners, waaronder de kinderen die er spelen, zal het trapveld in de natuurspeeltuin beter worden ingepast.

Overige besluiten

  • Erratum Kaderbrief 2021-2025 21.0372
  • Collegevoorstel bij het Taalpact Leiden en Leiderdorp 2021-2024 21.0357
  • Verordening en Nadere regels Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 21.0369
  • Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaten Leiden 2021 21.0365
  • Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen op gedupeerden toeslagenaffaire 21.0360
  • Collegevoorstel machtiging Truckkartel B.V deelname NL Truckkartel en cessie vordering aan Truckkartel B.V. 21.0353
  • Subsidieregeling Circulair verwaarden 21.0354

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Anandkoemar Jitan (LP) over het dodelijk ongeval op 5 juni 2021 in de Steenstraat 21.0356
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Juliette Gilissen (VVD) over de viering van Leidens Ontzet 2021 21.0374