Collegebesluiten 6 december

Herhuisvesting muziekeducatie en -programmering - definitiefase 22.0494

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de voortgang in de vernieuwing van de Stichting Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur (BplusC). Meer specifiek wordt de raad geïnformeerd over de voortgang op het meerjarenbeleidsplan van BplusC dat betrekking heeft op het muziekonderwijs, en de ontwikkelingen van de huisvesting van de muziekeducatie en -programmering. Op 6 december 2022 heeft het college besloten de definitiefase te starten in de ontwikkeling van de Cultuur-hub aan de Hazewindsteeg.

Monitor Sociaal Domein 2022 22.0460

Het college van burgemeester en wethouders stelt in de monitor sociaal domein 2022 indicatoren vast waarmee ontwikkelingen over het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein kunnen worden gevolgd. De monitor wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De cijfers uit de monitor over 2021 laten zien dat in Leiden huishoudens naar verhouding minder gebruik maken van voorzieningen die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet vallen dan andere grote gemeenten en Nederland als geheel. Dat valt te verklaren doordat de bevolking van Leiden relatief jong is en hoog opgeleid.

Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 22.0502

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een nieuwe kwijtscheldingsverordening vast te stellen. De vermogensgrens zal met € 2.000 worden verhoogd. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding.

Planning overgangsfase Leids Omgevingsplan 22.0504

Onder de Omgevingswet bevat een omgevingsplan alle geldende regels. Het zorgvuldig opstellen van het Leids Omgevingsplan is een omvangrijke taak, waar we van de wetgever tot eind 2029 de tijd voor krijgen. Voor elke toevoeging en verandering van het Omgevingsplan is informeren of een andere vorm van participatie met de stad verplicht. Om het vele werk binnen de tijd af te krijgen, heeft het college van B en W een aanpak met planning opgesteld voor de periode vanaf de start van de Omgevingswet tot eind 2029. Het is onmogelijk om alle regelgeving in één keer om te zetten en waar gewenst aan te passen. Daarom heeft het college besloten te werken met diverse rondes. In elke ronde gaan we met een bepaald thema uit de fysieke leefomgeving aan de slag. De eerste 2 rondes zijn beleidsneutrale en deels verplichte regels (zoals het omzetten van alle bestemmingsplannen en afspraken met Rijk en Provincie over bijvoorbeeld kantoorlocaties en aantallen nieuwe woningen). Vanaf ronde 3 gaat het college aan de slag met de inhoudelijke beleidsthema’s, waaronder bouwen, wonen, groen, water en duurzaamheid. Elke nieuwe ronde start met een aankondiging (verplichte kennisgeving) hoe de samenwerking en gesprek met de stad eruit ziet. Het college informeert de gemeenteraad per brief over deze aanpak.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 12 oktober 2022) van Tineke Hoogeboom en Ivo van Spronsen (GroenLinks) en Maaike van Vliet (VVD) over veilig en inclusief sporten van LHBTI+ personen 22.0507

Later openbaar gemaakte besluiten

  • Collegevoorstel Bezoek op afspraak Milieustraat 22.0476 Brief bijgevoegd als bijlage