Collegebesluiten 6 april

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ 21.0189

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Dit raadsbesluit bestendigt de samenwerking in de warmtetransitie tussen de zes gemeenten in de Leidse regio (naast Leiden zijn dit Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) en onderstreept de inzet van het benutten van restwarmte via WarmtelinQ+ voor de warmtetransitie voor onze regio.
De inhoudelijke uitgangspunten sluiten aan bij de keuzes die zijn gemaakt in het ‘Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie’. Het vertalen van deze kaders en keuzes in uitvoering vergt actie als één overheid en zo collectieve verantwoordelijkheid nemen voor de warmtetransitie. De aanleiding om als gemeenten in de Leidse regio samen te werken is de kans om betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven te kunnen benutten via het transportnetwerk WarmtelinQ+. Daar bovenop is de constatering gekomen dat naar verwachting ook geothermie in de komende jaren beschikbaar komt voor de Leidse regio, waardoor een zogenaamd open warmtenet de inzet is voor de zes gemeenten.
Het voorstel is de keuze te maken voor regionale samenwerking op de warmtetransitie en het proces van verkenning van de samenwerking vast te leggen in een convenant. Het voorstel is ook een financieel commitment af te geven vanuit de zes gemeenten gezamenlijk van een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Ongeveer de helft van dit bedrag komt voor rekening van de Leiden. Voor 1 augustus 2021 wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de inzet van dit bedrag.
De colleges spreken de intentie uit een regionaal investeringsfonds in te richten en een verkennend onderzoek te doen naar de praktische vormgeving en te verwachten impact hiervan op de sturing op publieke waarden in de warmtetransitie.
Ook is de keuze gemaakt om restwarmte te benutten in de warmtetransitie in de Leidse regio. Dit conform de inhoud van de Concept-RES en het Handelingsperspectief Energietransitie. Deze keuze is gebaseerd op vier argumenten: voldoende vraag, best beschikbare duurzame warmte als basis in de energiemix, maatschappelijke kosten-batenafweging en een rol als startmotor voor de totstandkoming van de vraagontwikkeling en aanleg van distributienetten.
De Leidse regio neemt hiermee vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid gezamenlijk en voortvarend de warmtetransitie op. De zes gemeenten maken het voorbehoud dat als andere partners hun deel van de collectieve verantwoordelijkheid in besluiten en uitvoering niet pakken, ook de uitvoering van besluiten door de zes gemeenten kan worden gestopt.

Overige besluiten:

  • Ontwerpomgevingsvergunning voor 'kunstwerk Ankerpark' (schoorsteen) 21.0187
  • Gedoogbeslissing ligplaats CityBarge 21.0175
  • Bezwaar afwijzing subsidieaanvraag RREW door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 21.0177
  • Normenkader 2020 21.0179
  • Algemeen Controleplan 2021 (ACP 2021) 21.0180
  • Voortgangsrapportage Leiden 2040 implementatie Omgevingswet 21.0185
  • Besluitvorming Algemene Vergadering van Aandeelhouders InnovationQuarter 9 april 2021 21.0182
  • Vaststellen van tarieven sportaccommodaties 2021 21.0176