Collegebesluiten - 5 november

Beeldkwaliteitsplan Scal-locatie 19.0533

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beeldkwaliteitsplan Scal-locatie vastgesteld voor inspraak voor de periode van zes weken. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor onder andere de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) en ter inspiratie voor de architect en de ontwikkelaar bij de uitwerking van bouwplannen. De WML zal bouwplannen voor de Scal-locatie toetsen aan de regels die in het beeldkwaliteitsplan Scal-locatie zijn opgenomen en niet meer aan de Welstandsnota. Na de inspraakperiode wordt het beeldkwaliteitsplan aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Brief over de algemene uitkering 2019 19.0551

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over nieuwe tegenvallers in de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2019. Naar verwachting komt de algemene uitkering voor 2019 afgerond € 2,8 miljoen lager uit dan geraamd in de Tweede Bestuursrapportage 2019.

Warmteplan Stationsgebied Leiden 19.0540

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Warmteplan voor het Stationsgebied ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel van het Warmteplan Stationsgebied is het aardgasvrij laten ontwikkelen van dit gebied. Het Warmteplan geeft aan hoe de nieuwbouw in het gebied aan de centrumzijde van Leiden Centraal in de toekomst verwarmd wordt. In principe geldt dat de nieuwbouw in het gebied wordt aangesloten op het warmtenet. Er is ook ruimte voor andere duurzame gelijkwaardige verwarmingsoplossingen.

De gemeenteraad wordt gevraagd het college te mandateren voor het ophogen van de mate van duurzaamheid van warmte in het Warmteplan wanneer dat opportuun wordt geacht. Het Warmteplan Stationsgebied geldt voor een periode van 10 jaar.

De uitbreiding van het warmtenet in het Stationsgebied draagt bij aan de realisatie van de doelen gesteld in de Leidse Warmtevisie en is één van de acties om Leiden aardgasvrij te maken. Het warmteplan is onderdeel van de acties die voortkomen uit de samenwerking Duurzaamste Kilometer van Nederland.

Op 15 juli jl. heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Kopermolen vastgesteld (kenmerk: RV 19.0063). Wethouder Spijker heeft bij de behandeling van het Gebiedspaspoort in de gemeenteraad aangekondigd, dat na vaststelling van het Gebiedspaspoort enkele belangrijke stappen dienen te worden gezet. In deze brief schetst het college wat er sindsdien in gang is gezet en hoe de planning voor de komende periode eruitziet.

Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 19.0532

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade. De nota is nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Watergeuskade is de projectnaam van het deels verouderde bedrijventerrein vanaf de Zoeterwoudseweg 11d (AutoXL) t/m Zoeterwoudseweg 5. Vanuit de verstedelijkingsopgave en de woningbehoefte bestaat de wens om deze locatie te herontwikkelen tot een levendig en gemengd woon-werkgebied. De uitgangspunten bieden ruimte voor ongeveer 300 tot 400 woningen, waarvan tenminste 30% sociale woningbouw. Ook staat er in de uitgangspunten dat het huidige vloeroppervlak van bedrijven terugkomt in het gebied.

Brief Ontwikkelingen Maatschappelijke Zorg 19.0539

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg van de Leidse regio vastgesteld. De gemeente Leiden bereidt zich samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland voor op de decentralisatie van taken op het gebied van Maatschappelijke zorg. Het gaat om het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, verslavingszorg en bemoeizorg. Deze taken worden nu nog uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gemeente Leiden als centrumgemeente. Straks zijn alle gemeenten in Holland Rijnland ervoor verantwoordelijk om deze zorgtaken voor kwetsbare inwoners uit te voeren. De gemeenten bereiden zich op dit moment voor op de komende ontwikkelingen.

Met een raadsbrief informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad inhoudelijk over een aantal veranderingen in de maatschappelijke zorg in Holland Rijnland. De volgende onderwerpen komen aan de orde: ingangsdatum decentralisatie en nieuw verdeelmodel, innovatiebudget en innovatiefonds Beschermd wonen, wachtlijst beschermd wonen, convenant maatschappelijke opvang, actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, samenwerkingsagenda gemeenten en Zorg & Zekerheid inzake GGZ en lokale ontwikkelingen: Meedoen met de stad.

Overige collegebesluiten:

  • Ondertekening protocol inzake Vlam uit Marathon voor Leiden Marathon 19.0529
  • Deelverordening subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020 19.0531
  • Erratum voor de bijsturingsmaatregelen van het Sociaal Domein 19.0552

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid G. Holla (PvdA), (ingekomen 26 september 2019, over Verkamering Haagweg 47 en toekomstig beleid 19.0543
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Jordan (D66), ingekomen 25 september 2019, over WOB-procedure 19.0549
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden S. van Diepen (D66) en A. Friso (GroenLinks), ingekomen 5 november 2019 over De toekomst van de warmtelevering in Leiden 19.0545
  • Schriftelijke vragen raadslid R. Rowaan (GL) en E. van Bree (GL), ingekomen 12 september 2019, over Audiofaciliteiten in het OV voor mensen met een visuele beperking 19.0546