Collegebesluiten 5 januari

Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren 21.0002 (5-1)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Fietsparkeren’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan kunnen ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de nieuwe fietsparkeernormen, die zijn vastgelegd in de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020. Het doel is om in de hele stad voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen te hebben, zowel in bestaande wijken en buurten als in nieuwbouw en in gebouwen en gebieden die een andere functie krijgen. Het nieuwe parapluplan maakt het juridisch mogelijk om bij een omgevingsvergunningsaanvraag naast de autoparkeernormen ook aan de fietsparkeernormen te toetsen. Zo wordt voldoende parkeergelegenheid voor de fiets gegarandeerd en dat stimuleert het fietsgebruik in Leiden en draagt daarmee bij aan een leefbare en bereikbare stad.

Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 21.0007 (5-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 waarbij het bestaande, verouderde kantoorpand wordt getransformeerd tot een modern woongebouw met enkele, aanvullende voorzieningen. Het college biedt de nota nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.
In een Nota van Uitgangspunten staan de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en uiteindelijke uitwerking van een (bouw)plan in een bestemmingsplan. Omdat het kantoorgebouw van functie verandert naar woningen wordt een straks een bestemmingsplanprocedure doorlopen en is nu de Nota van Uitgangspunten opgesteld. Initiatiefnemer Urban Interest wil Plesmanlaan 100 transformeren van een kantoorgebouw naar woningen. In de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 staat onder andere aangegeven dat op het bestaande kantoorgebouw een aantal bouwlagen kan worden toegevoegd tot een hoogte van 18 meter aan de zijde van de Van Ravelingenstraat, oplopend tot 43 meter aan de Plesmanlaan/Haagse Schouwweg, passend binnen bestaande kaders van het Ontwikkelperspectief De Mors, maar ook de Verstedelijkingsnotitie en Hoogbouwvisie. Daarnaast kunnen er in de plint nog kleinschalige commerciële en/of maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd. In totaal maakt deze Nota van Uitgangspunten 410-420 woningen mogelijk. In de Tweede Participatieronde werkt initiatiefnemer Urban Interest de plannen verder uit en stemt dit af met de directe omgeving, voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Overige besluiten:

  • Kredietvotering project Kopermolen 21.0006 (5-1)
  • Actualisatie aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wet maatschappelijke ondersteuning / Jeugdwet 21.0005 (5-1)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Storm (CDA) en Theeuwen (SP), ingekomen op 26 november, over verbouwing van de kruising Veluwemeerlaan/Broekweg 20.0646 (5-1)