Collegebesluiten 5 december

Van de volgende besluiten wordt een persbericht gestuurd:

Reactie initiatiefvoorstel Jongerenraad 23.0541

Het college geeft een positieve reactie op het initiatiefvoorstel van raadsleden Alex Friso (GroenLinks) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden) om te starten met een pilot voor een jongerenraad in de gemeente Leiden. Met dit initiatiefvoorstel stellen de indieners voor om een Leidse jongerenraad op te richten zodat jongeren van achttien jaar en jonger hun stem kunnen laten horen. Daarnaast biedt een jongerenraad Leidse scholen uit het voortgezet onderwijs de kans een nieuwe invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. Het voorstel is dat de jongerenraad tot stand komt in samenwerking met welzijnsorganisatie SOL en ondersteund wordt door Leidse voortgezet onderwijs scholen.

Besluit bezit van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren i.r.t. regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland 23.0545

Het college vraagt het DB van Holland Rijnland om de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) toe te staan om bij het toewijzen van haar sociale huurwoningen haar eigen wachtlijst te hanteren.

Subsidieregeling Privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2023 23.0548

Bij het invoeren van betaald parkeren kunnen eigenaren van privé-parkeerterreinen overlast ervaren van vreemdparkeerders. Voor het afsluiten van deze parkeerterreinen om deze parkeeroverlast te voorkomen stelt het college van burgemeester en wethouders een subsidieregeling in. De subsidie wordt gegeven voor 50% van de kosten om het private terrein af te sluiten met een maximum van € 7.500 per locatie. Deze subsidieregeling geldt voor de gebieden waar betaald parkeren nieuw is ingevoerd in 2023 en 2024, te weten zone C1 t/m C4.

Overige besluiten

  • Aandeelhoudersbesluit UNIIQ ten behoeve van inschrijving bij de KvK van de nieuwe bestuurders 23.0550