Collegebesluiten 4 oktober

Brief aan de raad over de septembercirculaire 2022 22.0389

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022. De septembercirculaire gaat over de wijzigingen in de uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2022 t/m 2027. De uitkering uit het gemeentefonds is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. De septembercirculaire laat zien dat de uitkeringen uit het gemeentefonds voor Leiden stijgen met € 6 miljoen in 2022 tot € 4,5 miljoen in 2026 ten opzichte van de ramingen in de ontwerpbegroting 2023-2026. Na verrekening van de zogenaamde taakmutaties (geld voor speciale extra taken en loon- en prijscompensatie) resteert er een positieve netto ontwikkeling van de algemene uitkering ten opzichte van de meerjarenraming in de ontwerpbegroting 2023 van € 2,5 miljoen in 2023 tot € 0,2 miljoen in 2026.

Overige besluiten

  • Coördinatieverordening Leiden 2023 22.0365
  • Locatiebesluit Sociaal Pension 22.0367
  • Raadsvoorstel Afdoen Moties 2022 I 22.0391
  • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Leidse Ring Noord Plesmanlaan 22.0388

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 12 september 2022) door raadsleden L. Beimer (D66) en A. Theeuwen (SP) over problemen leerlingenvervoer 22.0387
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 2 september 2022) door raadslid T. Sandoval Garcia (CDA) over gebrek aan ontmoetingsplekken bij campus Yours 22.0390