Collegebesluiten 4 juli 2023

Over de volgende onderwerp wordt een persbericht verstuurd:

Vaststelling bestemmingsplan Morspoortgebied 23.0322

Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan Morspoortgebied aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Dit bestemmingsplan maakt 500 nieuwe woningen (waarvan minimaal 35% sociale woningbouw), een nieuw sociaal pension en een nieuwe parkeergarage mogelijk in het Morspoortgebied. Dat gebied ligt in Transvaal, tussen de Plesmanlaan, Morssingel, Morsweg, Paul Kruegerstraat en de spoorlijn Leiden-Utrecht in. In het gebied staan nu onder andere het huidige sociaal pension, de Morspoortgarage en het kantoorgebouw Stationsplein 107.

Het besluit houdt in dat het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Nadat de raad het plan heeft vastgesteld, treedt het plan in werking en kunnen vergunningen voor de werkzaamheden verleend worden.

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van ingediende zienswijzen aangepast, waarbij een deel van de zienswijzen is overgenomen. Deze aanpassingen betreffen het vastleggen van de precieze locatie van het sociaal pension, het verruimen van de groenbestemming ten koste van de verkeersbestemming, het vastleggen van het maximum aantal bouwlagen en het aanpassen van de beoordelingsregels voor windhinder.

Beleidsplan Armoede 2024 – 2026 “Samen Sterker” 23.0339

Het college van gemeente Leiden stelt het nieuwe armoedebeleid 2024-2026 “Samen Sterker” vast voor inspraak. De inspraakperiode heeft een termijn van 8 weken en loopt vanaf 6 juli tot 1 september. Na verwerking van de reacties zal dit nieuwe armoedebeleid ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De gemeente Leiden streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volledig mee kan doen. Met het armoedebeleid zet de gemeente zich in om armoede te verminderen en ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten vanwege geldproblemen.

Het nieuwe beleid voor 2024-2026 bouwt voort op de bestaande armoederegelingen en legt de nadruk op maatwerk. Het college wil het gebruik van de regelingen in de komende periode vergroten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de partners in de stad. Hulp bij geldproblemen moet toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk zijn voor iedereen, zodat inwoners die recht hebben op ondersteuning hier ook daadwerkelijk gebruik van maken.

Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 23.0311

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 vast voor inspraak. De inspraakperiode heeft een termijn van 8 weken en loopt van donderdag 6 juli tot vrijdag 1 september. Gedurende deze periode kunnen inwoners van Leiden en andere belanghebbenden op www.leiden.nl/inspraak hun zienswijze indienen. Na verwerking van de inspraakreacties zal deze visie ter

besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het college van B&W kiest voor een integrale aanpak vanuit zowel onderwijs als ook armoede voor kinderen en jongeren tot 27 jaar. Hierbij zet de gemeente in op vindplaatsen zoals scholen en gaat ze daar investeren waar dit het hardst nodig is. Met het vaststellen van deze visie en de daaruit volgende aanpak geeft het college invulling aan de ambitie uit het Beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’ om de kansengelijkheid te vergroten.

Vaststelling bestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan blok 1 t/m 5 23.0328

Het ontwerpbestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan blok 1 t/m 5 heeft vanaf 3 maart tot 14 april 2023 ter inzage gelegen. In deze periode kon eenieder een zienswijze indienen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Hieronder worden de belangrijkste bezwaren uit de zienswijzen weergegeven met een korte samenvatting van de bijbehorende beantwoording.

Het verwijderen van groen rondom de bestaande bebouwing, de inrichting van de tuinen en de hoogte van de nieuwe bouwblokken. In de beantwoording is aangegeven dat er eerder een ontheffing is verleend voor het verwijderen van het groen en dat dit bij de nieuwe inrichting terug moet komen. De extra bouwlaag is stedenbouwkundig passend in deze stedelijke omgeving langs de Willem de Zwijgerlaan;

  • Het ontbreken van een breder uitgewerkt masterplan of gebiedsvisie,  waardoor deze ontwikkeling niet integraal zou zijn bekeken. Dit zou de toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen in de wijk in de weg staan, zoals een overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van het plangebied van dit bestemmingsplan. In de beantwoording is verwezen naar het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie. De ontwikkeling van de vijf blokken aan de Willem de Zwijgerlaan maakt een volledig verdiepte ligging van de Willem de Zwijgerlaan in de toekomst niet onmogelijk.
  • De vormvrije m.e.r.-beoordeling en geen rekening houden met de milieugevolgen van andere projecten die in het gebied op stapel staan. Hiervoor wordt in de beantwoording uitleg gegeven aan de m.e.r.- richtlijn en de toepassing van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.
  • Onvolledige participatie. In de beantwoording is de participatie zoals deze is doorlopen voor de ontwikkeling uiteengezet. Vanaf het sloopbesluit in 2019 tot het ter inzage gaan van het ontwerpbestemmingsplan zijn er meerdere momenten van participatie geweest.
  • De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen aan het bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan ongewijzigd aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling.
  • Het bestemmingsplan betreft het gebied langs de Willem de Zwijgerlaan tussen de Beatrixstraat en de Julianakade. Hier staan vijf jaren '40 portiekflats met in totaal 90 woningen van woningcoöperatie de Sleutels. De huidige flats zijn sterk verouderd. De Sleutels gaan deze slopen en bouwen daarvoor in de plaats 157 duurzame huurwoningen terug.

Benoeming voorzitter burgerberaad 23.0340

Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Bart Krol, ervaren ex bestuurder en voormalig gedeputeerde van Utrecht benoemd als voorzitter van het Leids burgerberaad energietransitie. Het college heeft de heer Krol gekozen voor deze functie vanwege zijn bestuurlijke ervaring en zijn onafhankelijke rol in zowel de inhoudelijke aspecten van de energietransitie als het bestuurlijke krachtenveld in Leiden.

Gebiedsaanwijzing alcoholverbod Morspark juli 2023 t/m juli 2024 23.0338

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Morspark in Leiden aan te wijzen als alcoholverbodsgebied voor de duur van één jaar. Het alcoholverbod gaat in op 6 juli 2023 en loopt tot en met 6 juli 2024. Reden voor het verbod is dat omwonenden veel overlast ervaren van personen die in het park alcohol consumeren. Het verbod houdt in dat het voor een ieder verboden is om in het Morspark in de openbare ruimte alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ondertekening Intentieovereenkomst Centraal Loket Ontheffingen nul-emissiezones 23.0320

Leiden gaat bevoorraden zonder uitstoot om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Vanaf 2025 krijgt Leiden als één van de ongeveer 40 gemeenten in Nederland een zero emissiezone voor vrachtvervoer en mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het Stationspleingebied van Leiden in. Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden zijn samen met ondernemers en vervoerders op zoek naar duurzame oplossingen voor goederenvervoer. Voor bestaande vracht- en bestelwagens (waar ook klussenbussen onder vallen) geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2030. Om het ontheffingensysteem goed te regelen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de intentieovereenkomst ‘Centraal Loket Ontheffingen nul-emissiezones’ aan te gaan en daarmee aan te sluiten bij  het landelijk centraal loket. In de ontheffingenregeling wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met  bijzondere voertuigen, levertijden en beschikbaarheid van emissieloze vracht- en bestelwagens.

Raadsinformatiebrief stand van zaken Werninkterrein 23.0342

De gemeente Leiden heeft geen overeenstemming met ontwikkelaar ABB Bouwgroep kunnen bereiken over de ontwikkeling van het Werninkterrein tot levendige stadswijk. Dit betekent dat de gemeente geen anterieure overeenkomst kan sluiten met ABB op basis van de vastgestelde gebiedsvisie en het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan niet vastgesteld worden, waardoor er niet op korte termijn met de bouw wordt begonnen.

Overige besluiten

  • Raadsinformatiebrief over het proces optimaliseren vergunningverlening 23.0336
  • Schriftelijke ronde na afloop van de Aandeelhoudersvergadering (AvA) UNIIQ 22 juni 2023 23.0341
  • Bekrachtigen lokaal maatwerk toewijzen vijf woonwagenstandplaatsen Trien Semlerstraat 23.033

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 5 juni 2023) van raadsleden Famke Güler (Partij Sleutelstad) en Martine van Schaik (PvdD) over onderwijs aan kinderen van statushouders 23.0332