Collegebesluiten 4 april

Vaststellen overeenkomsten Rhijnvreugd en aankoop Hoge Rijndijk 352 en opening Grondexploitatie Rhijnvreugd 23.0155

Om het gebied Rhijnvreugd te ontwikkelen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een overeenkomst aan te gaan met JV Molior BV en het Leidse bedrijf Verhagen (Stadhouder BV). Leiden wil de gronden en het gebouw aan de Hoge Rijndijk 352 van Stadhouder BV kopen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het krediet hiervoor beschikbaar te stellen en een grondexploitatie te openen. Met een grondexploitatie kan de gemeente de ontwikkeling verder vormgeven en de kosten en opbrengsten in een begroting zetten.

JV Molior BV (Vink) gaat het plan voor Rhijnvreugd van drie percelen ten oosten van de Hoge Rijndijk herontwikkelen tot één samenhangende woningbouwontwikkeling. Het betreft de realisatie van maximaal 74 woningen, waarvan 30 sociale huurwoningen, 30 middeldure huurwoningen en 14 eengezinswoningen, inclusief groen en parkeren. Voor de woningbouwontwikkeling is een eerste schetsontwerp gemaakt.                                       

Daarnaast biedt het project Rhijnvreugd ruimte aan het Leidse bedrijf Verhagen (Stadhouder BV) om uit te breiden met een nieuw bedrijfsgebouw en parkeerplaatsen. Ook hiervoor is een eerste plan gemaakt. Met de getekende overeenkomsten kunnen partijen verder werken aan de plannen en het ontwerp van de gebouwen. In het tweede kwartaal van 2023 wordt de tweede participatieronde gestart. Een eerste inloopbijeenkomst is in voorbereiding. Later dit jaar start ook de bestemmingsplanprocedure.

Samen aan de Slag 3.0 23.0157

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak voor Samen aan de Slag 3.0 (SadS) vastgesteld. Tot nu werden vanuit SadS voornamelijk geveltuinen en boomspiegels aangelegd. Maar de ervaring leert dat een nieuwe aanpak nodig is. Dit bleek uit de vele contacten met de stad en de verschillende initiatieven vanuit bewoners. Maar ook uit de wens van bewoners om tot meer samenwerking te komen, vooral ook onderling. De nieuwe aanpak maakt dat we nog beter bijdragen aan de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodivers Vergroenen. In SadS 3.0 staan de kansen voor een doorontwikkeling. Er ontstaat een verdere verdieping van de samenwerking met de stad en haar bewoners met als doel de stad groener en meer biodivers in te richten. Maar juist ook die bewoners te bereiken die nu buiten de boot vallen als het gaat om vergroening.

Raadsinformatiebrief resultaten beoordelingsproces onderzoek permanente uitbreiding (corona)terrassen 23.0148

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders met voorstellen komt om onze lokale economie te versterken. Een van die voorstellen heeft betrekking op het geven van inzicht in waar de tijdelijk vergunde coronaterrassen permanent vergund kunnen worden. Vanaf september 2022 is een proces opgesteld waarbij integraal bekeken is wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Op 31 januari 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over een stand van zaken van het beoordelingsproces. Dit beoordelingsproces is inmiddels afgerond. Met een collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het beoordelingsproces en het vervolg.

Overige besluiten

  • Algemeen Controleplan 2023 (ACP 2023) 23.0151
  • Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022 23.0150

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 19 december 2022) van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over NS dienstregeling 2023 23.0145
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 23 februari 2023) van Mitchell Wiegand Bruss en Elianne Wijnands (SVL) over een nachtvisie voor Leiden 23.0152