Collegebesluiten 31 oktober

Over dit besluit is een persbericht verstuurd:

Opvolging Evaluatie Welstandsnota 23.0475

In het voorjaar van 2023 is de Welstandsnota 2014 beoordeeld door Buro Schout. Tijdens deze evaluatie hebben ze gesprekken gevoerd met ambtenaren, architecten en inwoners die erbij betrokken zijn. Daarnaast heeft Buro Schout de nota zelf ook beoordeeld op basis van hun eigen expertise. Een belangrijk onderwerp in deze evaluatie was in hoeverre de Welstandsnota duurzaam energie- en materiaalgebruik ondersteunt of juist belemmert.

Uit de evaluatie blijkt dat de Welstandsnota slechts beperkte obstakels vormt voor duurzaamheidsmaatregelen. Echter, de evaluatie heeft ook aangetoond dat de Welstandsnota moeilijk te vinden en lastig toegankelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie neemt het College de volgende maatregelen:
- De bestaande beleidsruimte wordt maximaal benut om verduurzaming van erfgoed te stimuleren;
- De Welstandsnota wordt aangepast om de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op dakvlakken met dakkapellen in beschermd stadsgezicht te verruimen;
- De bestaande Welstandsnota wordt op korte termijn publieksvriendelijker en toegankelijker gemaakt;
- Op de langere termijn streven we ernaar om het welstandsbeleid te herzien, met als doel de overgang naar een beleid voor "omgevingskwaliteit" onder de Omgevingswet op gang te brengen.

Wijziging Revolverend evenementenfonds in een Faciliterend evenementenfonds 23.0481

Het college vindt de stimulering van de evenementensector in Leiden belangrijk voor het versterken van de lokale economie en de levendigheid in de binnenstad. Voor de aanmoediging van de evenementensector is daarom in het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden 2022-2026’ het beleidsvoorstel voor een Revolverend evenementenfonds opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat dit instrument voor de evenementensector (uitlenen van geld aan de evenementensector met borgstellen en terugbetaling) niet passend is. Daarom wordt het Revolverende evenementenfonds gewijzigd in een Faciliterend evenementenfonds. De inzet van de middelen is gericht op verduurzaming en samenwerking en bundelen van krachten in de evenementensector.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024; besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen 23.0473

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen van scholen voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs geld aanvragen voor (ver-)nieuwbouw en (permanente) uitbreiding van hun schoolgebouwen. Dit jaar zijn er slechts twee aanvragen bij de gemeente binnengekomen die beide door het college worden geweigerd omdat daar nu geen budget voor is. Het gaat om de vernieuwbouw van het gebouwdeel uit 1915 van het schoolgebouw van de school voor voortgezet onderwijs Bonaventuracollege, gelegen aan de Burggravenlaan 2 en de vernieuwbouw en uitbreiding van het schoolgebouw van de basisschool Leidse Hout, gelegen aan de Adriaan Pauwstraat 1.

Overige besluiten

  • Benoemingsbesluit leden commissie WML 23.0474
  • Afgifte definitieve vvgb Schelpenkade 35a 23.0477
  • Benoeming leden Hoofdstembureau voor de verkiezingen Tweede Kamer op 22 november 2023 23.0472