Collegebesluiten 31 mei

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:

Vaststelling bestemmingsplan Turkoois 22.0242

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het bestemmingsplan Turkoois ter besluitvorming aan. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op deze locatie 114 sociale huurwoningen en 21 woningen in de vrije sector te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan is door het college van burgemeester en wethouders in januari 2022 vrijgegeven voor de zienswijzeperiode en heeft van 21 januari tot en met 3 maart ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Bij de inrichting van het perceel en de openbare ruimte treffen ontwikkelaar en gemeente maatregelen tegen hittestress en wateroverlast en is er aandacht voor vergroening en versterking van de biodiversiteit. Dit project zorgt niet voor een grote verkeerstoename of verkeershinder. De gemeente bekijkt welke oplossingen en mogelijkheden er zijn voor de bestaande verkeerssituatie waarna naar verwachting in 2023 hierover besluitvorming plaatsvindt.

In de aanloop naar het plan zijn omwonenden en andere belanghebbenden enkele keren in de gelegenheid gesteld om hun mening over het plan te geven. Tijdens klankbordgroepen is het ontwerp voor het gebouw besproken en naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden aangepast. Dit heeft geleid tot een andere opzet van het appartementencomplex en het openstellen van een gesloten hoek. Portaal en de gemeente willen de klankbordgroep na de vaststelling van het bestemmingsplan ook tijdens de uitvoeringsperiode in stand houden om de voortgang met de omgeving te bespreken. Portaal informeert de belanghebbenden met een nieuwsbrief. Op dit moment is de sloop van het bestaande gebouw in voorbereiding, dit start in juni 2022. De verwachte start bouw is eind 2022.

Overige besluiten

  • Overdracht lening van WZNL door Portaal 22.0231
  • Informatiebrief aan gemeenteraad inzake motie Airbnb-cultuur 22.0233
  • Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Afzien instellen bestuurscommissie GR SOZ 22.0240
  • Programma en Overzicht onderwijshuisvesting ex artikel 17, tweede lid, voor 2022 22.0243

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Sander van Diepen, Antje Jordan en IJsbrand Olthof (D66) over landelijke cofinanciering voor goede ontsluiting voor nieuwe woningen 22.0245
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Esmee van Meer (PvdA) en Thomas van Halm (SP) inzake chronisch zieken in de bijstand 22.0238

Voor meer informatie

Team Bestuur en Communicatie

Gemeente Leiden

071 516 50 55

persvoorlichting@leiden.nl


Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten