Collegebesluiten 31 januari

Raadsinformatiebrief stand van zaken permanente uitbreiding coronaterrassen 23.0047

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we met voorstellen komen om de lokale economie te versterken. Een van die voorstellen heeft betrekking op het geven van inzicht waar de tijdelijk vergunde coronaterrassen permanent vergund kunnen worden. Vanaf september 2022 is een proces opgesteld waarbij integraal bekeken wordt wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Wethouder Fleur Spijker heeft tijdens de commissievergadering Werk en Middelen op 22 september 2022 toegezegd om eind januari de raad te informeren over de stand van zaken in dit proces. Met een collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de stappen die zijn gezet. Het proces verloopt in 2 fasen met als doel om ondernemers zo snel als mogelijk is duidelijkheid te geven of hun tijdelijk uitgebreide terras, dat werd toegestaan tot 4 oktober 2022, op deze locatie regulier vergund kan worden.

Versneld omzetten van gemeentelijke sportveldverlichting van halogeen naar LED 23.0043

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeentelijke halogeen veldverlichting rondom sportvelden eerder dan gepland te vervangen door LED-verlichting, namelijk in 2023 en 2024. Normaliter verduurzamen we op natuurlijke vervangingsmomenten. Dit besluit draagt bij aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities op het gebied van energiebesparing. De maatregel leidt tot een energiebesparing van 30 tot 50% op het huidige elektriciteitsverbruik van de bestaande

halogene veldverlichting.

Reactie Holland Rijnland inzake DOE-tafel 23.0044

Holland Rijnland heeft de vijftien samenwerkende partijen uit de regio gevraagd in te stemmen met het vervolgproces inzake duurzame opwek van energie. Dit vervolgproces zet in op een versnelling van lokale beleids- en projectontwikkeling als opmaat naar een regionaal totaalbod. Beschikbare informatie, inzichten, geïnventariseerde randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen en vastgestelde zoekgebieden in de RES 1.0 vormen hiervoor het startpunt. Ook kan lokaal gekeken worden naar meer en/of andere mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie.

Het Leidse college stemt in met dit vervolgproces. Wel beschrijft zij in haar brief enkele belangrijke zaken. Zo lijkt de focus van Holland Rijnland vooral te liggen op de opwek van duurzame elektriciteit, terwijl voor Leiden ook de dossiers rondom warmte, energiebesparing, duurzame mobiliteit en de opwek van zonne-energie op daken van belang zijn. Bovendien ziet het college dat een optelsom van alle losse plannen wellicht niet makkelijk te maken is, omdat samenwerking in dit dossier op veel vlakken juist gemeentegrensoverstijgend moet plaatsvinden. Het college vraagt Holland Rijnland bovenstaande en andere kwetsbare punten in deze aanpak goed te monitoren en het gezamenlijke proces niet vertragend te laten zijn voor bestaande ontwikkelingen in de energietransitie.

Tariefswijziging 2023 bij Subsidieregeling Peuterspeelopvang en voorschoolse educatie 2022 23.0049

Het college van burgemeester en wethouders heeft de tarieven 2023 voor de Subsidieregeling Peuterspeelopvang en voorschoolse educatie vastgesteld. Hierbij volgt de gemeente Leiden de landelijke jaarlijkse indexatie, maar kiest ervoor om deels af te wijken van het landelijke maximumtarief. Op deze manier blijft de ouderbijdrage voor ouders van kinderen die gebruik maken van voorschoolse educatie zo laag mogelijk, zodat de eigen bijdrage geen belemmering vormt om daar naartoe te blijven gaan. In Leiden bieden de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en twee kinderopvangorganisaties voorschoolse educatie aan.

Grondtransacties Lammenschansdriehoek ten behoeve van nieuwe openbare ruimte 23.0048

Het college van burgemeester en wethouders heeft verschillende contracten gesloten met grondeigenaren en erfpachters in de Lammenschansdriehoek. Via deze overeenkomsten worden de kavelgrenzen van het grondeigendom aangepast zodat deze weer passen bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Prijsbijstelling / indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2023 23.0042

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De normbedragen hiervoor past de gemeente Leiden jaarlijks aan op het dan geldende prijspeil. Voor 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de door de VNG geadviseerde indexering toe te passen. De normvergoedingen voor ‘eerste inrichting’ en ‘huur van sportterreinen’ gaan met 14,62 % omhoog en de normvergoedingen voor ‘materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs’ en ‘klokuurvergoeding lokalen bewegingsonderwijs’ stijgen met 11,70%. De indexatie van de bouwkosten maakt geen onderdeel uit van dit besluit. Deze vindt plaats bij de vaststelling van het Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs en de Kaderbrief 2023-2027.

Eenmalige uitkering niet-ambtenaren DZB 23.0046

In 2022 is de cao voor gemeenteambtenaren opengebroken en is aan alle ambtenaren een eenmalige uitkering gegeven. De niet-ambtenaren van DZB hebben deze uitkering niet gekregen, omdat voor hen een aparte cao geldt. Het gaat hierbij om medewerkers die vanwege een arbeidsbeperking aangewezen zijn op een werkplek bij DZB. Zij ontvangen het wettelijk minimumloon of een salaris dat daar net boven zit. Er is nauwelijks ruimte om te sparen en over het algemeen is het net genoeg om rond te komen. Deze mensen lopen met de toegenomen kosten voor levensonderhoud een relatief grote kans om schulden te maken die zij vervolgens niet of nauwelijks kunnen terugbetalen. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat deze medewerkers een eenmalige uitkering ook goed kunnen gebruiken en heeft dan ook besloten om de niet-ambtenaren van DZB ook een eenmalige uitkering te geven.

Verhoging toegangsprijs Museum De Lakenhal 23.0018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de entreeprijs voor Museum De Lakenhal te verhogen van €12,50 naar €16,00. Dit is nodig om de gestegen kosten van de afgelopen jaren te kunnen betalen. Het museum heeft verder te maken met stijgende energieprijzen en extra uitgaven voor gebouwbeheer, tentoonstellingsmaterialen en transporten. Bovendien heeft Museum de Lakenhal door corona de afgelopen jaren minder inkomsten gehad uit de museumwinkel en evenementen. De laatste prijsverhoging was in 2019. Voor jeugd tot en met 17 jaar blijft het museum gratis. Museum De Lakenhal is op verschillende dagen per jaar voor iedereen gratis te bezoeken.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van Sebastiaan van der Veer (CDA) en Alyssa Voorwald (VVD) over Milieustraat op afspraak 23.0054
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Rosie van Peijpe (GL) over een duurzamere en energiezuinigere ijsbaan op de Nieuwe Rijn 23.0053
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 23 december 2022) van raadsleden Eli de Graaf en Thijs de Vos (PS) over kwijtschelding van de Binnenhavengelden en Precariobelasting tijdens de coronalockdown 23.0050