Collegebesluiten 31 augustus

Kaderbesluit Openbare Ruimte Sportpark De Vliet 21.0417

Het college van burgemeester en wethouders biedt ter vaststelling het Kaderbesluit voor herinrichting van de openbare ruimte van Sportpark De Vliet aan de gemeenteraad aan. Dit Kaderbesluit is, na de renovatie van het buitenbad De Vliet en nieuwbouw van het binnenbad-ijshal, het derde deelproject van de herontwikkeling van sportpark De Vliet. Voor het Kaderbesluit is een schetsontwerp opgesteld, dat uitgaat van een raamwerk van groene randen en indeling van drie kamers, gescheiden door bomen en/of water. Deze kamers krijgen ieder een eigen invulling: buitenbad, binnenbad-ijshal en een nog nader te bepalen invulling voor Vlietzone Midden, waarbij de bestaande groenrand aan de zuid-, west- en noordzijde gehandhaafd blijft. Een duurzame en toekomstbestendige invulling, met behoud en compensatie van groen en water en realisatie van ambities op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit maken onderdeel uit van het schetsontwerp. Ook is er aandacht voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast en maakt de realisatie van een nieuw stukje natuur in de vorm van een eiland onderdeel uit van de plannen. Na vaststelling wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt en zal medio 2022 in de vorm van een Uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. De realisatie van de openbare ruimte kan dan begin 2023 van start gaan.

Intrekken 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt  Leiden 2020 21.0381

Het college heeft besloten om de 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020 met ingang van 11 september 2021 in te trekken. Reden hiervoor is de gunstige ontwikkeling rond het coronavirus. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de komende periode zal voortzetten. Concreet houdt dit in dat de zaterdagmarkt met ingang van zaterdag 11 september 2021 weer in volle glorie terugkeert naar het Nieuwe Rijngebied, de oude plek waar al sinds eeuwen de markt gehouden wordt, ook al is de 1,5 metersamenleving nog van toepassing. Doordat de vaccinatiegraad steeds verder oploopt, is dit een aanvaardbaar risico. Daarbij is het wel van belang dat de gunstige ontwikkeling zich voortzet.

Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening (SW) 21.0415

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het onderhandelaarsakkoord cao WSW van 17 mei 2021. De looptijd van de nieuw overeengekomen cao is vijf jaar. Dit is een voortzetting van de afspraken in de vorige cao. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderdeel van de nieuwe afspraken. De regeling ‘eerder stoppen met werken’ is nieuw in deze cao. De seniorenregeling is verruimd met een extra mogelijk bij 64 jaar.

Benoeming Raad van Toezicht Leidse schouwburg/stadsgehoorzaal 21.0413

Het college van burgemeester en wethouders heeft mevrouw Lot Vegter en mevrouw Mahasin Tanyaui benoemd in de Raad van toezicht van de Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. De heer Ruben Maes is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. Mevrouw Vegter is zakelijk directeur van Liquid Society. Mevrouw Tanyaui is oprichter van het inclusief media en productiebedrijf DREAMERS INC. De heer Maes is directeur / eigenaar van Bureau &Maes - strategisch advies voor de publieke zaak.

Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004 21.0410

Voor het verwijderen van voertuigen uit de openbare ruimte is onlangs een openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gegund aan BRL berging, de huidige opdrachtnemer en de enige inschrijving. BRL heeft de tarieven voor het afslepen, opslaan en uitgeven van voertuigen gewijzigd. Deze tarievenwijziging dient te worden doorgevoerd in de Wegsleepverordening. De wijziging van de verordening ziet uitsluitend op de wijziging en nadere specificatie van de tarieven.

Overige besluiten

  • Vaststelling inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en HuishoudelijkeOndersteuning Leidse regio-gemeenten 21.0408
  • Gecoördineerde ontwerp besluitvorming Mary Zeldenrustweg 18 21.0416

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 8 juli 2021) van raadslid A. Voorwald (VVD) over verscherpt toezicht jeugdbescherming 21.0414