Collegebesluiten 30 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Voetbal Vitaal 18.0464

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de vitaliteit van de Leidse voetbalclubs. In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente criteria vastgesteld om de Leidse voetbalverenigingen te toetsen op hun vitaliteit. Deze criteria zijn opgesteld in samenspraak met de voetbalclubs, de KNVB en de Leidse Sportfederatie. De verenigingen werken er sindsdien aan om vitaal te worden.

Herijking woonwagenbeleid 18.0460

Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief aan de gemeenteraad aan op welke manier het wil voldoen aan het landelijke ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’. Het college wil met de andere gemeenten in Holland Rijnland overleggen om te komen tot een gezamenlijk beleid.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat woonwagenbewoners een eigen culturele identiteit hebben die bescherming van de overheid verdient. Deze bescherming is verder uitgewerkt in het nieuwe ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het ministerie van BZK. Dat beleidskader geeft gemeenten ‘bouwstenen’ om met het woonwagenbeleid de bedoelde bescherming vorm te geven.

Afdoening motie 18.0017/3 (een speciaal plekje voor een speciaal schip) 18.0459

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsinformatiebrief vastgesteld, waarin de leden van de gemeenteraad op de hoogte gebracht worden over hoe het college is omgegaan met het verzoek om op zoek te gaan een geschikte plek voor het historische kantoorschip van de gebroeders Groenewegen. Het college heeft de beoogde ligplaats voor het kantoorschip van de gebroeders Groenewegen, evenals een aantal alternatieve locaties beoordeeld. Op basis van deze beoordeling heeft het college uiteindelijk besloten om de oorspronkelijk beoogde ligplaats aan te wijzen voor het kantoorschip.

Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vaststellen voor inspraak 18.0458

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019 – 2022 voor inspraak vrijgegeven. Het IVP is de kadernota voor (lokaal) veiligheidsbeleid voor een periode van vier jaar. Het huidige Integraal Veiligheidsplan Leiden 2015 – 2018 loopt dit jaar af. Een geactualiseerd IVP moet voor de periode 2019 – 2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om de volgende thema’s voor de komende periode te prioriteren: ondermijning, huiselijk geweld, woonoverlast (onder andere door personen met verward gedrag), jeugd- en jongerenoverlast (stedelijke aanpak) en brandveiligheid. Gedurende zes weken heeft een ieder de mogelijkheid zijn of haar suggesties of opmerkingen op het concept IVP 2019 – 2022 te geven.

Procesbesluit inzake instellen hoger beroep 18.0456

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om hoger beroep in te stellen tegen de beide tussenvonnissen inzake het geschil tussen de gemeente en De Colonie Maarssen B.V., huurder van het pand De Waag.

Afsluiting Nieuwe Rijn in verband met de IJsbaan en Kerstmarkt 18.0447

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met de op- en afbouw en de festiviteiten rondom de IJsbaan en de Kerstmarkt besloten de Nieuwe Rijn tijdelijk af te sluiten voor al het scheepvaartverkeer en in dat kader verkeerstekens te plaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Erratum op raadsvoorstel (RV 18.0083) “Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten op de locatie Rijnsburgerweg 1-1A, Connexxion locatie”. 18.0454

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot de beantwoording van een ingediende zienswijze tegen het raadsvoorstel RV 18.0083 en stelt aan de raad voor de beantwoording te betrekken bij de behandeling van het genoemd voorstel.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid P.C. Krol (CU), ingekomen 26 september 2018, over het project LEAD 18.0449