Collegebesluiten 30 november

Verordening bodemenergiesystemen gemeente Leiden 2022 21.0601

De gemeente gaat zo goed mogelijk om met de beschikbare ruimte in de Leidse ondergrond voor de opslag van koude en warmte. De gemeente heeft daarom besloten een Bodemenergiesystemenverordening in te stellen waarin geborgd wordt dat de bodemenergiesystemen in de ondergrond zo worden geplaatst dat zij zo optimaal en efficiënt mogelijk functioneren.

Interne managementletter 2021 (Interne accountant / Interne audit functie) en boardletter 2021 Deloitte (externe accountant) 21.0608

Als één van de weinige gemeenten in Nederland kent Leiden een door de interne accountant (interne audit functie) opgestelde managementletter. In de managementletter wordt een tussentijds beeld geschetst van de stand rondom 'Leiden in control'. Via 'Leiden in control' geeft Leiden inhoud aan het continu beoordelen en willen verbeteren van interne processen. Hiermee creëert Leiden een lerende organisatie: een organisatie die systematisch interne controles uitvoert op de belangrijkste financiële processen en systemen en die fouten en verbeterpunten daarin zelf constateert en vervolgens gepaste actie onderneemt. Voor de beoordeling worden onafhankelijke audits uitgevoerd. Deze audits gaan vooraf aan de door het college af te geven In Control Statement over 2021 (gepland eind mei 2022) als onderdeel van de Jaarstukken 2021.

De tussentijdse conclusie van de IAF is dat er een verbetering is vast te stellen. De IAF is van mening dat op alle vlakken hard wordt gewerkt en stappen worden gemaakt op 4 van de 5 focusgebieden. Voor het focusgebied ‘mate in control van proces Europese aanbesteding’ is de kleur (en daarmee de mate van in control) tussentijds wel aangepast van oranje naar groen. Deze aanpassing en de overige bevindingen worden verder in de managementletter toegelicht. Leiden scoort grotendeels voldoende op de focusgebieden. De definitieve bevindingen rondom “Leiden in control 2021” volgen in het verslag van bevindingen 2021 (gepland eind mei 2022).

Overige besluiten

  • Koopovereenkomst grond Middelstegracht m.b.t. Gewoon Wonen 21.0609