Collegebesluiten 30 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelasting 2019 18.0523 (27-11)

Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor de OZB voor woningen te verhogen met 1,5%, zoals opgenomen in het beleidsakkoord. Bovendien wordt het tarief verhoogd met de trend van 2,5%. Tot slot wordt het tarief aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van de woningen. Verder stelt het college voor de OZB voor niet-woningen voor 2019 te verhogen met de trend van 2,5%, eenmalig te verhogen met 4,6% en aan te passen aan de ontwikkelingen.

Opdracht Verbetering afsluitproces jaarrekening 18.0528  (27-11)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Opdracht verbetering afsluitproces’, ter verbetering van de totstandkoming van de jaarrekening en het verloop van de controle daarop, vastgesteld. Aanleiding hiervoor is de (te) lange doorlooptijd die de accountantscontrole van de Jaarstukken 2017 met zich heeft meegebracht. Door goede afspraken met accountant (EY) en Servicepunt71 te maken, en na te leven, denkt het college een goede basis te hebben voor een soepel verloop van de samenstelling van en de controle op de jaarrekening. Deze (aanvullende) afspraken worden vastgelegd en maken daarmee onderdeel uit van de gehele set aan afspraken tussen EY, SP71 en de gemeente.

Cofinanciering en deelname Interreg Twee Zeeën aanvraag voor het project ‘It takes a village to raise a child (VRAC)’ 18.0534 (27-11)

Het college van burgemeester en wethouders besluit deel te nemen aan ‘It takes a village to raise a child’. Dit is een Europees project waar organisaties uit de ons omringende landen aan gaan deelnemen om (onderwijs)kansen van kinderen in Europa en dus ook in Leiden te vergroten. Deelnemende partners zijn onder andere: de gemeente Mechelen (penvoerder), Afdeling samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen, non-profit organisatie East Sussex Community Voice, jongerenwerkorganisatie uit Norwich (beide UK), buurthuizen in gemeente Wattrelos (Frankrijk), AFEJI (Noord-Franse organisatie voor jeugdhulp) en de Hogeschool Antwerpen Karel de Grote (België). Het college concludeert dat het Europese project aansluit bij de ambities in het (concept) beleidsprogramma ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar: van onderwijskansen naar gelijke kansen’. Er is draagvlak bij de organisaties in de stad om aan de slag te gaan met twee sporen: verlengde leertijd/naschoolse activiteiten en coördinatie van zorg voor kwetsbare leerlingen. Het college zal bij toekenning ook samenwerking zoeken met Leidse kennisinstellingen. Het project levert ons kennis op uit andere Europese steden. De deelname gaat alleen door als de gezamenlijke subsidieaanvraag van alle deelnemers bij het Interreg Twee zeeën Fonds van de EU toegekend wordt.

Wijze afwikkeling verhoging Afvalstoffenbelasting 18.0539 (27-11)

Met ingang van 2019 wordt de belasting op het verbranden van afval fors verhoogd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin zij aangeeft op welke wijze zij deze verhoging wil afwikkelen.

Brief en discussienotitie onttrekkingsbeleid (verkamering) 18.0537 (27-11)

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de zomer van dit jaar de ‘Tijdelijke beleidsregel onttrekkingsvergunningen gemeente Leiden 2018’ vastgesteld. Daarbij heeft het college aangegeven nieuw beleid te zullen formuleren. Hiervan is nu een discussienotitie opgesteld dat door het college is bedoeld om met de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over in gesprek te gaan om zo richtinggevende uitspraken mee te krijgen om het onttrekkingsbeleid verder vorm te gegeven. Bij die verdere vormgeving wil het college belanghebbenden in de stad nauw betrekken.

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 18.0525 (27-11)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 vast te stellen en daarmee de tarieven leges voor 2019 te verhogen met 2,5%.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 13 oktober 2018, over hinderlijke rookgassen in bepaalde openbare ruimten 18.0496 (20-11)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Theeuwen (SP) en Heijnen (CDA), ingekomen 13 oktober 2018, over het verwijderen van het fietspad Zijlbrug 18.0490 (06-11)