Collegebesluiten 30 maart

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

Mandatering ondertekening samenwerkingsconventant BW Light 21.0165

Het project BW Light (BW = Beschermd Wonen), is een initiatief van drie zorgaanbieders (Stichting De Binnenvest, Cardea, Prodeba). BW Light richt zich op jongvolwassenen met een tijdelijke ondersteuningsvraag op het gebied van wonen en zorg. Voor hen is de directe stap vanuit thuis of een instelling (Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen, Jeugdhulp) naar een zelfstandige woonplek met ambulante begeleiding te groot. Doel van dit project is deze jongeren een goede woon-start te bieden en te voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Het project is begin 2020 gestart en inmiddels wonen op 3 locaties in Leiden in totaal 15 jongeren op deze manier met elkaar samen. BW Light sluit aan bij de doelstellingen voor de vernieuwing van de maatschappelijke zorg, zoals de gemeente Leiden die samen met andere gemeenten in de Leidse regio heeft gesteld. De gemeente Leiden draagt dit project dan ook een warm hart toe. Met de ondertekening van het convenant BW Light spreken de partijen naar elkaar uit zich samen in te zetten voor een duurzame verankering van deze ondersteuning in de Leidse regio.

Aanpak Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland 21.0167

In het derde Corona- steunpakket van het Kabinet zijn voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid financiële middelen beschikbaar gesteld. In het regionale Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland zijn uitgangspunten en werkafspraken geformuleerd voor het besteden van deze middelen. Met het extra geld kunnen jongeren meer en betere begeleiding krijgen. MboRijnland zet vanuit een extra subsidie middelen in voor de toeleiding naar en begeleiding tijdens stages, en het regelen van de warme overdracht van de jongeren met een grote kans werkloosheid. Het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) intensiveert met extra Rijksmiddelen de huidige dienstverlening.
Op basis van de regionale verdeelsleutel worden de voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland beschikbaar gestelde middelen verdeeld, zodat op basis van een pragmatische insteek de subregionale dienstverlening snel kan worden uitgebreid.

Evaluatie regeling overdracht toeristenbelasting aan het Ondernemersfonds Leiden en de beantwoording en afdoening van de motie Cultuurfonds 21.0170

Voor de periodieke evaluatie van de werking van de regeling overdracht toeristenbelasting aan het Ondernemersfonds Leiden voor de medefinanciering van de citymarketing van Leiden, is voor de periode 2013–2019 een evaluatie-/verantwoordingsverslag opgesteld (terugblik op regeling en behaalde resultaten). Tevens heeft Leiden Marketing de verrichte citymarketingactiviteiten weergegeven in de evaluatie ‘Impact van de marketing van Leiden 2013-2020’. Naast een evaluatie en verantwoording van de met de middelen van de toeristenbelasting uitgevoerde citymarketingactiviteiten is ook de werking van de regeling tegen het licht te houden. Onder meer door het besluit van de gemeenteraad om vanaf 2023 jaarlijks € 400.000,-- van de opbrengsten toeristenbelasting via een tariefsverhoging te bestemmen voor

de algemene middelen. En de beantwoording van de door de raad vastgestelde motie Cultuurfonds, waarin wordt verzocht om in gesprek te gaan met de partners van het Leidse Handelshuis om te onderzoeken of een deel van de gemeentelijke inkomsten uit toeristenbelasting ingezet kan worden voor het Cultuurfonds ten behoeve van culturele programmering. Het college van B en W heeft in een brief aan de gemeenteraad de motie Cultuurfonds beantwoord.

Vaststellen tweede tranche van de Verordening fysieke leefomgeving 21.0164

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze wet krijgen gemeentes automatisch een omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving, zoals nu in bestemmingsplannen vastgelegd. Ook zit er regelgeving in die van het Rijk naar gemeenten overgedragen wordt. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ook gemeentelijke verordeningen onderdeel van dat omgevingsplan. Ter voorbereiding daarop heeft de raad op 8 oktober 2020 de ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020’ vastgesteld. Deze verordening is in ontwikkeling. Het college van B&W heeft nu de tweede tranche aan regels over de markt, ondergrondse infrastructuur en een deel van de regelgeving over huisvesting toegevoegd aan de Verordening voor de fysieke leefomgeving.
Ter informatie: Over dit onderwerp wordt een persbericht verstuurd naar de vakpers.

Burgemeestersbesluit 21.0174:

  • Op maandag 23 maart is op last van burgemeester Lenferink een woning aan het Zaaijerplein gesloten. De woning is voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.  Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt ten behoeve van het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet los worden gezien van de grootschalige handel daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te herstellen, heeft de burgemeester besloten om de woning voor drie maanden te sluiten.

Overige besluiten:

  • Financieel maatregelenpakket corona 21.0146
  • Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 2021 21.0163
  • Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Leiden 2021 21.0169
  • Aanpassing van de nadere voorschriften parkeren gemeente Leiden 2021 (K.31.2) 21.0171

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD) , ingediend 16 februari 2021, over Plastic vervuiling van Leidse openbare ruimte door afbrekende borstelharen 21.0168
  • Beantwoording schriftelijke vragen vaan raadsleden S. van der Jagt (PvdA), A. Amelahalilovic (D66), M. Kersten (Partij Sleutelstad), A. Vorwald (VVD), R. Rowaan (GroenLinks), A. Jitan (LP) P. Krol (CU) J. Bleijie (CDA), ingediend 18 februari 2021, over Jeugdhulp 21.0166