Collegebesluiten - 3 september

Verlaging van de gemeentelijke bijdrage in de collectieve zorgverzekering minima 19.0423

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met een verlaging van de bijdrage van de gemeente in de premie van de Collectieve Zorgverzekering Minima. Om de oplopende tekorten in het Sociaal Domein het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om bij te sturen. Dit voorstel draagt bij aan noodzakelijke besparingen, terwijl de voorziening in stand blijft. De nieuwe gemeentelijke bijdrage komt meer overeen met de gemiddelde bijdragen van andere grote gemeenten. Het voorstel om de bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering te verlagen, loopt vooruit op een meeromvattend bijsturingsvoorstel dat in het najaar aan de raad wordt voorgelegd.

Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019 en Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019 19.0425

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019 en de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad Leiden 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

De gemeente Leiden heeft 91 inspraakreacties ontvangen op de beleidsregels en de huisvestingsverordening. Naast waardering voor de zorgvuldigheid waarmee is geluisterd naar de verschillende belangen, waren er inhoudelijke vragen. Naar aanleiding daarvan zijn de beleidsregels en de huisvestingsverordening op enkele punten aangevuld, o.a. met een hardheidsclausule. Verder wordt niet meer alleen over kantoren gesproken, maar over panden met een andere bestemming dan wonen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scholen en winkels.

Beantwoording manifest horeca, besluit eindtijden 2/3 oktoberviering en vaststellen Lijst Standplaatsen laag tarief 2019 en Lijst Standsplaatsen nul tarief 2019 19.0415

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Lijst Standplaatsen laag tarief en nultarief 2019, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van markt en staangeld 2019 vast te stellen. Daarnaast heeft de burgemeester besloten de eindtijden 2 en 3 oktoberviering 2020 vast te stellen voor inspraak en ter inzage te leggen per 12 september voor de periode van zes weken.

Naar aanleiding van het door de horeca ingediende Manifest Leidse Stadsfeesten, heeft het college de staangelden 2/3 oktober voor 2019 vastgesteld op het laagst mogelijke tarief van € 1,17 per m2. In de Lijst Standplaatsen Laag Tarief en Nul Tarief staan activiteiten benoemd waarvan het college het wenselijk vindt deze te stimuleren, door voor deze activiteiten een laag tarief te heffen voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om activiteiten ter ondersteuning van maatschappelijke doelstellingen, activiteiten in het belang van de gemeenschap en activiteiten die duidelijk bijdragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad.

Het college informeert de Koninklijke Horeca afdeling Leiden en de Café Vereniging Leiden met een brief over deze maatregelen.

Overige collegebesluiten - later openbaar gemaakt:

 • Ophoging krediet ambtelijke huisvesting 19.0384 (16-7)
 • Beheerplan Oostvlietpolder 2019-2024, inclusief beheerplanevaluatie 19.0386 (30-7)
 • Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2019-2023 19.0392 (30-7)
 • Besluit i.h.k.v. de Scheepvaartverkeerswet inzake stremming water van Rapenburg (vanaf Noordeinde) en Steenschuur (tot Gangetje) i.v.m. Rapenburg Race 21 sept 2019 van 11.00 tot 18.00 19.0404 (13-8)
 • Herfinanciering leningen Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 19.0406 (20-8)
 • Besluit in het kader van de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn en instellen éénrichtingsvaren op de Oude Rijn in verband met de 3 oktoberviering 2019 19.0410 (27-8)
 • Aanwijzing boa’s Zuid- Hollands Landschap APV gemeente Leiden 19.0411 (27-8)
 • Procesbesluit bezwaar btw-aangifte tweede kwartaal 2019 in verband met nieuwe sportaccommodaties 19.0414 (27-8)
 • Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 19.0409 (27-8)

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid H. van der Kaap en M. van Schaik (PvdD), gekomen 24 juli 2019, over de situatie warmtelevering Leiden 19.0420
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Gilissen (VVD), ingediend 11 juli 2019, over ongewenste voordracht Leids Mediafonds voor Galjaardprijs 19.0391 (23-7)
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (PS), ingediend 8 juli 2019, over de laatste actualiteiten omtrent het eikenprocessierups-gevaar 19.0394 (23-7)
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. Voorwald (VVD), ingediend 2 juli 2019, over zorgen over jeugdhulp 19.0399 (30-7)
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Storm (CDA) en A. Jermoumi (PvdA), ingekomen 29 juli 2019, over de mogelijkheden van AED’s op laadpalen 19.0405 (27-8)
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA), M. de Crom en A. Voorwald (VVD), ingekomen 19 juni 2019, over spookstudenten in Leiden 19.0407 (27-8)