Collegebesluiten 3 november

Besluitvorming over de door de schoolbesturen ingediende aanvragen in 2020 ex artikel 17, lid 2, van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 20.0535

Jaarlijks dienen schoolbesturen in Leiden bij het college van burgemeester en wethouders aanvragen in voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting die direct per nieuwe schooljaar noodzakelijk zijn (schooljaar 2020/2021). Zij doen dit op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (artikel 17, lid 2). Het college van burgemeester en wethouders heeft de door de schoolbesturen aangevraagde voorzieningen beoordeeld op basis van de criteria opgenomen in het geldende wettelijk kader. Het college heeft besloten goedkeuring te geven voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Leidse Hout, Stedelijk Gymnasium Athena, St Joseph, de ELS, en de Meerpaal en de Tweemaster. Daarnaast is besloten tot het in gebruik nemen van de Sumatrastraat 201 door het Mareland en het Marecollege, en het tijdelijk in gebruik nemen van de Vijf Meilaan 137 door het Metrum en het ISK. Verder zijn er plankosten toegekend voor het vervangen met nieuwbouw aan het Broekplein 5 voor de Meerpaal en de Tweemaster. Daarnaast is besloten tot het uitbreiden van de ISK aan de Vijf Meilaan 137 en van de Korte Vliet aan de Donizettilaan 1A. Tot slot is de eerste inrichting voor de Sumatrastraat voor het Marecollege en het Mareland, en het Indoor Sport Centrum voor de gemeente Leiden toegekend.

Overige besluiten:

  • Raadsvoorstel Herstelbesluit inwerkingtredingsbepalingen wijzigingsverordeningen behorende bij de Verordening fysieke leefomgeving 20.0538

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Klever (PvdA), ingekomen op 7 oktober, over mondkapjes voor mensen met de laagste inkomens 20.0530
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid D. Verbree (VVD), ingekomen op 2 oktober, over bouwleges 20.0531