Collegebesluiten 3 maart

Routekaart verduurzaming Leidse vastgoedportefeuille 20.0043

De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is vastgesteld. Deze routekaart is een stappenplan dat is opgezet om de gefaseerde aanpak van de verduurzaming van de gemeentelijke panden op te zetten. De verduurzaming van panden is al gestart. Met de routekaart pakken we door: we gaan met 25 gemeentelijke panden aan de slag en op 14 panden komen zonnepanelen (de aanbesteding van 4000 stuks is in januari gestart). In de routekaart wordt het ‘Paris Proof’ maken van de gemeentelijke gebouwen als einddoel in 2050 geformuleerd. Dit betekent dat gebouwen dan zo zijn aangepakt dat de duurzaamheidsdoelstellingen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn.
De verduurzaming van de gebouwen levert een belangrijke bijdrage geleverd aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden.

 
Strategisch Regionaal Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 20.0103

Gemeenten hanteren vanaf 1 januari 2020 samen met de rijksoverheid, de waterschappen en de provincies één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is een ‘update’ van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De Servicepunt71-gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) hebben hun (regionaal) informatiebeveiligingsbeleid afgestemd op de BIO. In het Informatiebeveiligingsbeleid staan de uitgangspunten en de beveiligingseisen en -maatregelen, die voor alle processen en systemen in de gemeentelijke organisatie gelden. Het informatiebeveiligingsbeleid biedt de kaders om de veiligheid van de gemeentelijke informatie, als één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente, te borgen. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, organisatieonderdelen, objecten, informatiesystemen en gegevens(verzamelingen). Met dit beleid wordt tevens tegemoetgekomen aan één van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Digitaal gedrag: veilig en verantwoordelijk (Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp, 8 maart 2019).

 
Overige collegebesluiten:

  • Werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2020 20.0998
  • Eerste Actualisatie Programmabegroting 2020 20.0095
  • Verlenging VTH Beleidsplan 2016-2018 tot invoering Omgevingswet 20.0104
  • Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 20.0114

 

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Otten (PvdA), ingekomen 23 januari, over bouwplannen Voorschoten 20.0097