Collegebesluiten 3 december

Actualisatie hondenbeleid 19.0605

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota Actualisatie Hondenbeleid Leiden voor zienswijzen vrijgegeven. Hierin staat beschreven hoe de maatregelen van het hondenbeleid (2017) hebben bijgedragen aan het doel van het hondenbeleid: een schone en veilige stad door overlast van honden te voorkomen en te verminderen.

Hondenpoep vormt nog altijd een bron van overlast, al is er sprake van een afname. Uit de Stadsenquête 2019 en de recente schouw van de openbare ruimte blijkt dat de hondenoverlast de afgelopen twee jaar is verminderd. De gemeente heeft nu meer handvatten om te handhaven. Bovendien ruimen steeds meer hondeneigenaren de poep van hun hond op en voelen zij zich verantwoordelijk voor de schone leefomgeving.

De meeste losloopgebieden zijn naar tevredenheid gebruikt en blijven ongewijzigd in stand. In de actualisatie nota wordt het voornemen aangekondigd de aanwijzing uit 2017 van de volgende losloopgebieden in te trekken:

 • Huigpark tussen Tweelingstraat en Huigplaats
 • Een gedeelte van ‘Nickeriepad langs de Zijl in de Kooi’
 • Een gedeelte van ‘park Kweeklust’
 • Een gedeelte van ‘Merenwijkpark ten zuiden van Broekweg’.
 • Veerpolderpad

Verder wordt het voornemen aangekondigd de volgende gebieden aan te wijzen als nieuw losloopgebied:

 • Huigpark tussen Huigplaats en Huigstraat
 • Een gedeelte van Polderpad in Polderpark Cronesteyn
 • Maredijksepolderpad
 • Een gedeelte van Tuin van Noord, ten noorden van Gymnasiumpad
 • ’t Joppepad (Veerpolderpad)

Overige collegebesluiten:

 • Briefadres Langegracht 72a omzetten naar Bargelaan 190a 19.0600
 • Ondermandaat handhaving en toezicht Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 19.0615
 • Achtste wijziging gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 19.0607
 • Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020 19.0613
 • Vaststelling erratum Haarlemmerweg 19.0618

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Schreuder (GL), ingekomen 11-11-2019, over suïcidepreventie actienetwerk 19.0611
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Gilissen (VVD), ingekomen 22 november 2019, over Tegenprestatie bijstandsgerechtigden 19.0616
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen 24-10-2019, over E-screening, (jacht)wapenbezit en vergunningverlening 19.0612