Collegebesluiten 29 oktober

Wensen -en bedenkingenprocedure deelname aan de Stichting Leiden Bio Science Park 19.0535

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen samen met de partners Universiteit Leiden, LUMC, de Ondernemersvereniging Leiden Bio Science Park, Janssen Biologics B.V. en gemeente Oegstgeest om de stichting Leiden Bio Science Park op te richten en vraagt aan de gemeenteraad of zij wensen en of bedenkingen op dit voornemen heeft. De parkorganisatie valt nu nog onder de Ondernemersvereniging Bio Science Park. In 2020 wordt deze ondergebracht bij de nieuw op te richten stichting. Met de oprichting, het deelnemen aan de Stichting en versteviging van de parkorganisatie versterken de gezamenlijke partners hun kansen en de positie van het park.

De komende jaren zal het LBSP van Science park transformeren naar een innovatiedistrict. Dat is nodig om als vestigingsplek aantrekkelijk en relevant te blijven. En om het LBSP de groeimotor van stad, regio en land te laten blijven, werkgelegenheid te behouden en uit te breiden. Er wordt ingezet op grofweg vier lijnen: 1) verdichten van het park en verbeteren van de mobiliteit; 2) Vermengen van de functies werken, wonen en recreëren; 3) Verbinden van werknemers, studenten, bezoekers en organisaties op en rond het park; 4) Versterken van de zichtbaarheid van het LBSP lokaal, nationaal en internationaal. Met deze lijnen gaat de parkorganisatie de komende jaren aan de slag. Op deze manier kan het LBSP verder groeien en zich verder ontwikkelen tot een broedplaats van innovatie die wereldwijd talent, bedrijven en investeringen zal aantrekken.

Aanvragen Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 19.0505

De Leidse schoolbesturen hebben aanvragen ingediend voor voorzieningen die in de onderwijshuisvesting voor het schooljaar 2019/2020 noodzakelijk zijn. De aangevraagde voorzieningen zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld. De volgende voorzieningen zijn door het college goedgekeurd:

 • De financiering van een tijdelijk schoolgebouw voor een nieuwe school voor internationaal georiënteerd basisonderwijs.
 • Voor de uitbreiding met twee leslokalen van de basisschool ELS wordt extra geld vrijgemaakt om de bouw in de huidige markt mogelijk te maken. Ook is er geld vrijgemaakt voor tijdelijke huisvesting gedurende de bouw.
 • Voor de schoolgebouwen aan het Strausspad, de Kennedylaan en het Broekplein is geld gereserveerd om asbesthoudende materialen te verwijderen. De schoolgebouwen van De Tweemaster en De Meerpaal zullen worden gesloopt en het terrein zal bouw rijp worden gemaakt om nieuwbouw voor deze basisscholen mogelijk te maken.

Locatie internationale school en inrichting vervolgproces 19.0506

Het college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat 3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van een nieuwe internationale basisschool. De komst van de nieuwe school is onder voorbehoud dat aanvullende onderzoeken de keuze voor deze locatie positief ondersteunen. Het gaat om een internationale afdeling van een reguliere Nederlandse school vanuit schoolbestuur PROO Leiden. Onderzoek toont aan dat er in de Leidse regio behoefte is aan internationaal georiënteerd basisonderwijs.

Raadsbrief gelijke kansen & Uitvoeringsplan Onderwijskansen 19.0530

In Leiden moet iedereen zijn of haar talenten, capaciteiten en kwaliteiten ten volle kunnen ontwikkelen en (leren) benutten op alle leeftijden. We willen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Er lopen diverse trajecten die hieraan bijdragen. De raad wordt hierover met een brief geïnformeerd. Een van die trajecten is de uitvoering van het onderwijskansenbeleid, waarvoor het college van burgemeester en wethouders met dit besluit een uitvoeringsplan voor de jaren 2020 tot en met 2022 vaststelt. Een ander onderdeel is deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het college heeft samen met OCW de samenwerkingsagenda opgesteld en wethouder Paul Dirkse heeft de daarbij behorende agenda ondertekend. Onderdelen van de agenda zijn onder andere het gezamenlijk optrekken in het realiseren van gelijke kansen in onderzoek, het gebruik maken van elkaars netwerk en het samen bepalen van speerpunten.

Overige collegebesluiten:

 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Klokpoort 1 – Oude Singel 19.0525
 • Gemeenschappelijke regelingen. Voorgenomen lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (Z/19/1445076) 19.0526          
 • Aanvraag decentralisatie-uitkering t.b.v. een lokale kerkenvisie 19.0537
 • Antwoordbrief bijdrage kosten bodemsanering Herenstraat 47 en Drie Octoberstraat 2 19.0503 (15-10-2019)
 • Reactie concept-beleidskader aanbesteding openbaar vervoer ZHN 19.0507 (15-10-2019)

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. van Halm (SP), ingekomen 19 september 2019, over Aanvraag regelingen voor ZZP’ers met een klein inkomen 19.0517
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden T. Leest (VVD) en R. Storm (CDA), ingekomen 24 september 2019, over De aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit 19.0538
 • Beantwoording van de schriftelijke vragen raadslid J. Bleijie (CDA), IJ. Olthof (D66), W. van Peijpe (GL), T. Klever (PvdA) en D. Verbree (VVD), ingekomen 10 september 2019 over Het vertrek van Warenhuis Hudson’s Bay uit Nederland en de gevolgen voor de Leidse Vestiging 19.0490 (15-10-2019)