Collegebesluiten 29 november

Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2023-2024 22.0491

In de periode 2012-2022 hebben de schoolbesturen primair onderwijs gebruik kunnen maken van een tijdelijke subsidieregeling voor ondersteuning van de bekostiging van conciërges. Deze conciërges worden bij DZB Leiden vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingehuurd of in dienst genomen in het kader van de Wet Banenafspraak. Dit zijn kandidaten van DZB Leiden die geregistreerd staan in het landelijke doelgroepregister. Op basis van evaluatie van deze regeling en de financiële mogelijkheden in de toekomst, heeft het college in overleg met de schoolbesturen besloten de bekostiging van conciërges voort te zetten voor de periode 2023- 2024. Voorwaarde blijft dat de schoolbesturen hiermee arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Overige besluiten

  • Koppeling BRP voor ServiceOrganisatieZorg 22.0492
  • Besluit mandaten SO Zorg Holland Rijnland 2022 22.0454
  • Aanvraag lidmaatschap Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) 22.0498

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 1 november 2022) van raadslid Alyssa Voorwald (VVD) omtrent verkeerssituatie Leiden Centraal 22.0493
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 30 september 2022) van raadsleden Marc Newsome (PvdA) en Sebastiaan van der Veer (CDA) inzake ‘een nieuwe plek voor een beeld van Rembrandt’ 22.0487