Collegebesluiten 29 maart

Over het volgende besluit wordt een apart persbericht verstuurd:

  • Collegevoorstel kaderbesluit over de herinrichting van de Groote Vink 22.0134

Hardheidsclausule leges uittreksel BRP voor Oekraïners 22.0128

Het college heeft besloten geen leges te heffen over het uittreksel uit het BRP dat vluchtelingen uit Oekraïne aanvragen.

Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst Glasvezel met ODF 22.0133

Digitale bereikbaarheid is erg belangrijk voor Leiden als stad van kennis en cultuur. Het college van burgemeester en wethouders ondertekent na een eerdere overeenkomst met de Netwerk Exploitatiemaatschappij een samenwerkingsovereenkomst met Open Dutch Fiber B.V. (“ODF”), waarin de ambitie is vastgelegd om een aanzienlijk deel van Leiden van een glasvezelnetwerk te voorzien. Hierdoor zullen bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers van Leiden in de nabije toekomst toegang hebben tot een betrouwbaar, snel en duurzaam netwerk voor internet. Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere partijen versnellen we de verglazing van Leiden. De start van de aanleg door Open Dutch Fiber is gepland in het tweede kwartaal van 2022 in Leiden Zuid-West.

De samenwerkingsovereenkomst is gericht op drie uitgangspunten die voor de gemeente belangrijk zijn: inclusiviteit, kostenneutraliteit en, waar mogelijk, aansluiten op integrale wijkvernieuwingen en overige ruimtelijke projecten. Inclusiviteit betekent dat de ODF in samenwerking met de gemeente Leiden binnen haar demarcatiegebied alle huizen wil verglazen. Kostenneutraliteit houdt in dat alle te maken kosten voor de gemeente gedekt worden door de te betalen leges en bijkomende vergoedingen door ODF. Daarnaast worden slimme verbindingen gelegd tussen geplande rioleringswerkzaamheden en andere ruimtelijk projecten, waardoor straten minder vaak open hoeven en bewoners een minimale overlast ervaren.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel over de ingebruikname van de Schipholweg 68 voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen 22.0135

 

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 10 januari 2022) van Pieter Krol (CU) over het afschalen van de dienstregeling spoorverbinding Leiden-Utrecht 22.0130