Collegebesluiten 29 juni

Verlenging TONK 21.0347

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verlengen tot 1 oktober 2021. Inwoners van Leiden die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming in de woonkosten aanvragen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van huur, hypotheek, gas, water en elektra. Op de website van de gemeente staan de voorwaarden en het aanvraagformulier. De regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en is onderdeel van het steun- en herstelpakket van het rijk. De TONK is verlengd tot en met 30 september 2021 en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Informatiebrief aan raad inzake viering Leidens Ontzet 2021 21.0343

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een brief over de viering van Leidens Ontzet. In de gezamenlijke commissie Werk en Middelen én Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft het college inzicht gegeven in de keuzes die de gemeente heeft te maken en de implicaties die deze kunnen hebben voor de viering van Leidens Ontzet 2021. Tijdens de vergadering is de afspraak gemaakt dat de verschillende fracties haar voorkeur aan het college zouden laten weten. Uit de binnengekomen reacties bleek een meerderheid dit jaar te kiezen voor een wat ingetogener viering met alleen terrassen in het centrum, feest voor jongeren (op afstand) en alleen de traditionele feesten van 3 October Vereeniging (kermis, optocht, minikoraal etc.). Podia, bands en overkappingen zijn niet toegestaan. De gemeente zorgt voor (live) muziek op varende boten in de grachten.

Raadsvoorstel Beleidskader Buitenreclame Leiden 2021 21.0342

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw beleidskader voor buitenreclame vastgesteld. Dit beleid gaat over alle commerciële reclame en andere uitingen in de openbare ruimte. Het is een voortzetting van het bestaande beleid, maar met meer oog voor duurzaamheid en stadpromotie. Zo is voor buitenreclame in bushokjes en reclamezuilen afgesproken dat energiebesparing en het hergebruik van materialen een belangrijke wegingsfactor zijn bij het aangaan van contracten. Ook het straatbeeld heeft extra aandacht. Er komen minder vaste locaties voor commerciële reclame in de historische binnenstad en digitale reclameborden zijn daar niet toegestaan. Wel stelt het college voor om het aantal mogelijkheden voor stadspromotie te verruimen door middel van de eerder geïntroduceerde banieren, de driehoeksborden met informatie voor bezoekers en uitgebreidere mogelijkheid om etalages van tijdelijk leegstaande winkelpanden te verlevendigen. Het concept beleid heeft zes weken voor inspraak gelegen en zeven personen en organisaties hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Hun overwegend positieve reacties hebben geleid tot een aantal kleine wijzigingen in het voorstel. Met die wijzigingen biedt het college het concept Beleidskader Buitenreclame Leiden 2021 aan de raad ter besluitvorming aan.

Overige besluiten

  • Cliëntenervaringsonderzoek Wmo over 2020 21.0341
  • Ontwikkelstrategie Fietsparkeren station Leiden Centraal 2030 21.0344

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS) over parkeer- en verkeerproblematiek in de Vreewijk (ingediend 19 mei 2021) 21.0338
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS) over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet op de Leidse bouwopgave (ingediend 21 mei 2021) 21.0340