Collegebesluiten 29 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Tarieven sportaccommodaties 2019 19.0030

De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. De sporttarieven worden geïndexeerd conform gemeentebegroting (2,5% in 2019).

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Aanpassing ruimtelijke procedure aanvraag om uitgebreide omgevingsvergunning 19.0033

Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel aan de gemeenteraad voor om de huidige ruimtelijke procedure voor het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning aan te passen. Door een uitspraak van de Raad van State in 2018 behoeft een uitgebreide omgevingsvergunning nu drie raadsbesluiten. Dit betekent dat een omgevingsvergunning circa negen maanden in de bestuurlijke besluitvorming kan zitten. Met dit voorstel, door de lijst verklaring van geen bedenkingen aan te passen, wordt het aantal raadsbesluiten van drie naar één teruggedrongen. Er worden ook drie nadere afspraken gemaakt tussen het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad om het nieuwe proces goed te borgen.

Nota van Uitgangspunten Noordman - Haagweg 19.0029

De bestaande houtopslag van Noordman (Haagweg 89) gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest. Hierdoor komt de huidige locatie vrij voor herontwikkeling. Vanuit de verstedelijkingsopgave en woningbehoefte is de wens om op deze locatie in te zetten op woningbouw. De herontwikkeling ziet toe op de realisatie van 20 koopwoningen. Om de ruimtelijke uitgangspunten voor deze herontwikkeling te bepalen, legt het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.