Collegebesluiten 29 augustus

Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2023/2024 23.0366

Landelijk is het toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders Leiden is van plan om tijdens de komende jaarwisseling alle Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder, de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage, de dierenweide/park gelegen ten westen van het Jacques Urlusplantsoen, de binnenstad van Leiden, het Stationsdistrict en het Boerhaavedistrict aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Dit houdt in, in afwijking van het landelijke kader, dat het in Leiden in bovenstaande aangewezen gebieden verboden is om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 consumentenvuurwerk af te steken. Dit in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het soms onjuist gebruik van vuurwerk leiden tot grote veiligheidsrisico’s. De jaarwisseling kan dan ook met recht worden aangemerkt als het gevaarlijkste moment van het jaar. In het Boerhaavedistrict bevinden zich onder andere drie grote parken en twee ziekenhuizen en het grenst direct aan het vuurwerkvrije Stationsdistrict. Daarom wordt dit gebied dit jaar voor het eerst aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Advies gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media inzake de representativiteit van de lokale omroep voor Leiden voor de periode 2023-2028 23.0369

Sinds dit voorjaar werken de lokale omroepen Sleutelstad en Unity samen. De stichtingen Lorelei (met Sleutelstad als lokale omroep voor Leiden) en Agglomeratieomroep Holland Centraal (met Unity als lokale omroep voor Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben besloten tot een fusie voor de vorming van een lokale omroep voor de vier gemeenten voor de periode 2023-2028. De beide stichtingen maken hiervoor gebruik van de stichting Holland Centraal, omdat die over de beste uitzendfrequentie beschikt. Holland Centraal heeft namens de gefuseerde partners een vergunningaanvraag voor de vijfjaars zendmachtiging bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) ingediend. Voordat het CvdM een beslissing neemt moet de gemeenteraad van Leiden advies uitbrengen over de vraag of Holland Centraal voldoet aan de wettelijke toegangscriteria van de Mediawet 2008. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Commissariaat voor de Media mee te delen dat stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal een het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) heeft dat representatief is samengesteld voor de in Leiden belangrijkste voorkomende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen. Daarnaast vraagt het college de raad om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor nieuwe apparatuur en andere extra kosten die de fusie tussen de twee omroepen met zich meebrengt.

Ontwerp regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart 23.0365

De gemeente heeft samen met de andere gemeenten van de regio West-Holland een regionale bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer laten opstellen. Met het vaststellen van de kaarten en nota kan het grondstromenbeleid in de regio West-Holland worden geoptimaliseerd en kunnen besparingen worden gerealiseerd voor de gemeente en haar inwoners (meer hergebruik van grond binnen de regio mogelijk, minder onderzoek nodig, minder transport-, reinigings- en/of stortkosten van grond, minder uitstoot van uitlaatgassen en gebruik van energie, besparingen op primaire bouwstoffen). Het college heeft de regionale bodemkwaliteitskaart en regionale bodemfunctieklassekaart vastgesteld. Ook heeft het college de ontwerp regionale nota bodembeheer vastgesteld en gepubliceerd zodat belanghebbenden hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. Na verwerking van zienswijzen zal het college de raad voorstellen de regionale nota bodembeheer vast te stellen. Tegelijkertijd met de nota bodembeheer dient de raad ook de bijbehorende oplegnotitie te worden vastgesteld om te voorkomen dat een deel van het beleid na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt.

Overige besluiten

  • Financiële verordening 2023 en Uitvoeringsregels financiën 2023 23.0374

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 10 juli 2023) van raadslid Sandoval Garcia (CDA) over mogelijke belangenverstrengeling bij Leidse woningcorporaties 23.0367